Одлука о додели уговора у поступку Јавне набавке мале вредности број ЈНМВ-05-1.1.1/2016 за електричне енергије

На основу члана 108. Закона о Јавним набавкама (Сл.гл.Р:С.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) и извештаја комисије за Јавну набавку доносим:   О  Д   Л  У  К  У   О додели уговора у  …

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 129 ОД 24.02.2016.год.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“број:124/12, 14/2015  и 68/2015) и на основу Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку уља,мазива и антифриза за потребе …

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА – моторно уље

Наручилац ЈКП”Моравац” Милоја Стојановића бб Мрчајевци ПИБ:100483147 Мат.бр.07298269 Текући рачун: 155-1280-50 Интернет страница:wwwjkp.moravac.rs Emaili moravac.jkp@open.telekom.rs Број: 493–2.1.5/    -2015 Датум: 18.05.2015.године                                                ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА   1.УЉЕ МОДРИЧА …

Тромесечни извештај о пословању за прво тромесечје 2015. године

Р. бр.   Реализација 01.01-31.12.2014.      Претходна година План за 01.01-31.12.2015.             Текућа година период  31.03.2015. Индекс  период 31.03.2015/ план текућа година  1. Планирано  5.000.000 3.000.000 3.000.000 100 2. Уговорено      …