Одлука о додели уговора јавне набавке број ЈНВВ-07-1.3.1/2015

На основу члана 108. Закона о Јавним набавкама (Сл.гл.Р:С.бр.124/2012) и извештаја за Јавну набавку доносим:

О  Д   Л  У  К  У

 

О додели уговора у  поступку Јавне набавке велике вредности број ЈНВВ-07-1.3.1/2015 за набавку рад возила и грађевинске механизације

Уговор се додељује понуђачу „ТОПАЗ“, ДОО ,Кружни пут  38,Београд, ПИБ: 100004315, матични број 07913702, чија је понуда бр.693 од 28.05.2015.године.

 

Образложење

 

Наручилац је дана 27.04.2015.године донео одлуку о покретању поступка Јавне набавке велике вредности број ЈНВВ-07-1.3.1/2015 за набавку рад возила и грађевинске механизације, а дана 01.05.2015.године је објавио Позив за подношење понуда  на порталу Јавних набавки и интернет страници ЈКП ”Моравац” Мрчајевци. До истека рока за подношење понуда приспеле су две понуде.

Комисија за Јавну набавку је након отварања приспелих понуда спровела  стручно оцењивање понуда и саставила извештај у којем  предлаже да се уговор о набавци горива за моторна возила закључи са понуђачем ”Топаз” Д.О.О. Београд под условима из понуде број 693/2015 од 28.05.2015. године и предложеног модела уговора из конкурсне документације.

 

 

 

ЈКП ”Моравац” Мрчајевци

        Драгица Вујанић