Одлука о додели уговора ЈНМВ-07-1.3.1/2016

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“број:124/12, 14/2015 и 68/2015) и на основу Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку радова-рад возила и граћевинске механизације за потребе ЈКП“Моравц-” набавка број: ЈНМВ-07-1.3.1/2016), број: 195 од 16.03.2016.године, директор ЈКП“Моравац“ дана 17.03.2016.године донео је :

 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

У поступку јавне набавке мале вредности радови-рад возила и грађевинске механизације

за потребе ЈКП“Моравац“ из Мрчајеваца

( Ред.бр.јавне набавке: 07/2016)

1. Уговор о јавној набавци додељује се понуђачу „Ратка Митровића construction “ broj: 182 од 11.03.2016 у износу од 4.455.000,00 без пдв-а, пошто је иста прихватљива и са најнижом понуђеном ценом.

 

Образложење

 

Наручилац је дана 03.03.2016.године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број ЈНМВ-07-1.3.1/2016 процењене вредности 4.500.000,00 динара без пдв односно 5.400.000,00 са пдв-ом.

 

Конкурсна документација је објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца.

дана 04.03.2016-године .Приспеле понуде су обрађене и стручно оцењене записником број 195 од 16.03.2016.године који је саставни део ове Одлуке.

 

Средства за јавну набаву мале вредности превиђњна су у финансијском плану у укупном износу 4.500.000,00 динара пез ПДВ-а. Јавна набавка се финансира из сопствених средстава.

Рок за подношење понуда је 11.03.2016.године до 10:00 часова.

 

До истека рока за подношење понуда поднето је две понуде и то:

Редни

број

Број под којим је заведена

Назив понуђача

Датум пријема

Час пријема

1.

182

Ратка Митровића construktion”Чачак

11.03.2016.

08:08:00 AM

2.

185

Топаз” доо Београд

11.03.2016.

08:10

 

 

Неблаговремених понуда није било.

Комисија је приступила јавном отварању понуда дана 11.03.2016.године у 12:00 часова и констатовала је следеће:

 

1.Понуђач ”Ратка Митровића construktion”Чачак , поднео је самостално понуду и то:

  • Понуђена вредност без ПДВ-а износи 4.455.000,00 динара без пдв-а

2.Понућач “ Топаз” доо Београд,поднео је самостално понуду и то;

– Понуђена вредност без ПДВ-а износи 3.601.000,00 динара без пдв-а

Поступак јавног отварања понуда завршен је 11.03.2016. године у 13:33 часаова, што је констатовано у Записнику, који је потписан од стране чланова комисије за јавну набавку, присутног овлашћеног представника понуђача, који је преузео записник.

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,у складу са чланом 77.став 4.Закона сви понуђачи су доказали достављањем Изјаве под пуном и материјалном одговорношћу,којом потврђују да испуњавају услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75.став 2.

У складу са чл.104. став 7. ЗЈН, понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда, Наручилац је доставио записник у року од 3 дана од отварања.

По окончању поступка отварања понуда комисија је приступила прегледу и стручној оцени благовремених понуђених понуда, у погледу испуњености услова одређених у конкурсној документацији и утврдила следеће:

Комисија је прегледала достављену документацију, извршила рачунску контролу и стручну оцену понуда у складу са Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом и то у два корака:

  • У првом кораку је прегледана комплетност достављене доументације у односу на захтеве конкурсне документације,

  • У другом кругу комисија је извршила појединачни преглед документације и анализирала њихову усклађеност са захтевима конкурсне документације.

Комисија је констатовала да нема рачунских грешака. Понуда од понуђача “Топаз” завеседна под бр-185 од 11.03.2016 не испуњава критеријуме прописане јавном набавком.

 

Комисија је у извештају о стручној оцени понуда изнела мишљење да се у овој јавној набавци мале вредности испуњени услови за доделу Уговора и предлаже да се уговор закључи са понуђачем:

 

 

Ред.бр.

Број под којим је понуда заведена

ПОНУЂАЧ

Датум пријем

Сат

1.

182

Ратка Митровића construtrion“доо Чачак

Бул.Танаска Рајића 35

11/03/16

08:08:00 AM

 

Упутсто о правном леку: Против ове одлуке се може поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

 

 

 

Одговорно лице наручиоца

Директор

Драгица Вујанић