Одлука о ценама услуга за 2017. годину

Одлука о ценама услуга за извођење радова на одржћавању Општинских и некатегоризованих путева, одводних јаркова и водотока II реда на терииторији града Чачка – ОДЛУКА – САГЛАСНОТ

Одлука о ценама услуга за 2017. годину

На основу:  Законао комуналним делатностима ( „Сл. гласник Р.С.“,бр. 88/2011 и 104/2016);Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа  „Моравац“ Мрчајевци са Законом о јавним предузећима („Сл. лист града Чачка“,бр. …

Одлука о додели уговора ЈНМВ-07-1.3.1/2016

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“број:124/12, 14/2015 и 68/2015) и на основу Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку радова-рад возила и граћевинске механизације …

Одлука о додели уговора ЈНМВ-04-1.1.5/2016

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл.гласник ПС” број:124/12, 14/15 и 68/15) и на основу Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку добара – резервни делови …