ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 129 ОД 24.02.2016.год.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“број:124/12, 14/2015  и 68/2015) и на основу Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку уља,мазива и антифриза за потребе ЈКП“Моравц-” набавка број: ЈНМВ-03-1.1.3/2016), број: 129 од 24.02.2016..године, директор ЈКП“Моравац“ дана 24.02.2016.године донео је :

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 129 ОД 24.02.2016.год.

У поступку јавне набавке мале вредности, набавка уља,мазива и антифриза

За потребе ЈКП“Моравац“ из Мрчајеваца

( Ред.бр.јавне набавке: 03/2016)

 

1. Уговор о јавној набавци  додељује се понуђачу „ВИСКОЛ 2003“ ДООbroj: 117 од 19.02.2016 у износу од 281.654,50 без пдв-а, пошто је иста прихватљива и са најнижом понуђеном ценом.

Образложење

ЈКП “Моравац“ из Мрчајеваца, Милоја Стојановића бб, Одлуком директора  бр.93/1 од 10.02.2016..године покренуо је поступак јавне набавке мале вредности,  ( Ред.бр.јавне набавке 03/2016).

За наведену јавну набавку  наручилац је дана 11.02.2016..године објавио Позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.jkp.moravac.

 

До истека рока за подношење понуда 19.02.2016. до 10:00 часова, на адресу наручиоца приспело је 3 ( три) понуде.

Након спроведеног отварања понуда  и сачињавања записника, комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о стручној оцени понуда   броју 121/1.  од 23.02.2016..године.

 

Предмет јавне набавке је набавка добара: уља,мазива и нтифриза

Редни број јавне набавке је ЈНМВ-03-1.1.3/2016.

Процењена вредност јавне набавке износи 281.654,50 динара, без пореза на додату вредност.

 

Средства за наведену набавку су предвиђена из сопствених средстава, конто-5133 .

–          Основни подаци о понуђачима:

–          Укупно је поднето 3 ( три) понуда:

 

Ред.бр.

Број под којим је понуда заведена

ПОНУЂАЧ

Датум пријем

Сат

1.

116

СТР “Ламела Јанковић” Мрчајевци

19.02.2016

08:00:00 AM

 

2

117

ДОО “ Вискол 2003” Нови Сад

19.02.2016

08:56:00 AM

3

118

СЗТР” Ауто Алекса” Чачак

19.02.2016

09:34:00 AM

 

Неблаговремених понуда нема.

Назив понуђача коме се додељује уговор:

  “ ВИСКОЛ 2003” ДОО ул.Носадски пут 106, Нови Сад

– Вредност уговора о јавној набавци без ПДВ-а износи: 281.654,50

– Вредност уговора о јавној набавци са ПДВ-ом износи: 337.985,40

  На основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Правна поука:

Против ове одлуке може се поднети Захтев за заштиту права понуђача у року од 5 ( пет) дана од пријема ове одлуке.

 

                                                                                                        ДИРЕКТОР:

                                                                                                 Драгица Вујаниц дип.ецц