Одлука о ценама услуга за 2017. годину

На основу:  Законао комуналним делатностима ( „Сл. гласник Р.С.“,бр. 88/2011 и 104/2016);Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа  „Моравац“ Мрчајевци са Законом о јавним предузећима („Сл. лист града Чачка“,бр. 22/2016 ), која је уписана у регистар Агенције за привредне регистре решењем број БД 7865/2015 од 04.02.2015; Одлукeо буџету града Чачка за 2017. годину („Сл. лист града Чачка“,бр. 25/2016); Одлуке о условима за држање и заштиту домаћих животиња на територији града Чачка ( Сл.лист града Чачка, број 23/2012); Одлуке Скупштине града о усвајању Програма пословања ЈКП ”Моравац” Мрчајевци која је донета 26.01.2017. годинена седници одржаној 26. Јануара године донео је:

 

ОДЛУКУ

О ЦЕНАМА УСЛУГА У 2017

 

За извођење радова на одржавању општинских и некатегорисаних путева, одводних јаркова и водотока IIреда,

 на територији Града Чачка

 

ПРЕУЗМИТЕ ОДЛУКУ