Одлука о додели уговора у поступку Јавне набавке мале вредности број ЈНМВ-05-1.1.1/2016 за електричне енергије

На основу члана 108. Закона о Јавним набавкама (Сл.гл.Р:С.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) и извештаја комисије за Јавну набавку доносим:

 

О  Д   Л  У  К  У

 

О додели уговора у  поступку Јавне набавке мале вредности број ЈНМВ-05-1.1.1/2016 за електричне енергије.

Укупна уговорена вредност за реализацију Јавне набавке износи 1.961.277,99 динара без ПДВ-а односно 2.353.533,48 динара са ПДВ-ом.

Уговор се додељује понуђачу ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. Београд, ПИБ: 108057105, матични број 20924195.

Ову Одлуку објавити на Порталу Јавних набавки у року од 3 (три) дана од дана доношења.

 

Образложење

 

Наручилац је дана 17.02.2016.године донео одлуку о покретању поступка Јавне набавке мале вредности деловодни бр.107/1, за набавку електричне енергије. На порталу Јавних набавки и интернет страници ЈКП ”Моравац” Мрчајевци, објавио је Позив за подношење понуда и конкурсну документацију за предметну Јавну набавку број ЈНМВ-05-1.1.1/2016 дана 18.02.2016.године.

До истека рока за подношење понуда 29.02.2016. године до 12,00 часова на адресу наручиоца приспела је само једна понуда од стране ”ЕПС Снабдевање” Д.О.О. Београд.

Комисија за Јавну набавку је након отварања приспеле понуде спровела  стручно оцењивање понуде и саставила извештај у којем  предлаже да се уговор о набавци електричне енергије закључи са понуђачем:

 

–          ЕПС Снабдевање Д.О.О. Београд под условима из понуде бр.18-01-7376/1-16 од 23.02.2016 године и предложеног модела уговора из конкурсне документације.

Поука о правном леку:

Против ове Одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања на Порталу Јавних набавки. Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља републичкој комисији за заштиту права.

 

ЈКП ”Моравац” Мрчајевци

        Драгица Вујанић

_______________________