Закључење уговора JN-03-03-VV-2013

Модел уговора

(понуђач попуњава, парафираи оверава сваку страну чимепотврђује да прихвата елементе модела уговора)

 

 

У Г О В О Р

 

 

О јавној набавци радови – Рад возила и грађевинске механизације на одржавању у општинских и некатогирисаних путева

 

 

Закључен дана: 07.09.2013. године између:

 

1. Јавно Комунално Предузеће « Моравац» Мрчајевци ПИБ 100483147, шифра делатности 3600, матични број 07298269, текући рачун 155-1280-50 Чачанска банка кога заступа директор Видојевић Горан(у даљем тексту: наручилац) и

 

2. .»Топаз» доо Београд ( Звездара),Кружни пут бр.38,Београд,шифра делатности 4690,матични број : 07913702,пиб: 100004315,текући рачун: 225-00001028-81 кога заступа

директор Савичевић Гордана     (у даљем тексту: извођач)

                                                                                                         

Члан 1.

 

1.1.Предмет уговора су радови грађевинске механизације и возила на одржавању општинских и некатегорисаних путева на подручју Града Чачка,а према усвојеној понуди Извођача број 212

од 15.08.2013. године у спроведеном отвореном поступку Јавне нававке велике вредности број :      ЈН-03-03-ВВ/2013 од 18.07.2013.године,која је саставни део овог Уговора.

 

Члан 2.

 

 2.1.Процењена вредност радова без ПДВ-а износи 7.000.000,00 динара ( словима:седам милиона динара),а стварна вредност радова утврдиће се на основу стварно изведених количина радова и ефективних часова рада према листовима грађевинске књиге и применом јединичних цена из усвојене понуде извођача која је саставни део овог уговора,и не може прекорачити наведену процељену вредност.

 

   2.2.Јединичне цене утврђене овим Уговором не обухватају ПДВ,и исти ће се обрачунавати приликом фактурисања путем привремених ситуација.

 

Члан 3.

 

 3.1.Обрачун и плаћаље изведених радова на путевима, вршиће се путем привремених месечних ситуација.

 

    3.2.Извођач је дужан да на основу стварно изведених количина  радова испостави привремену  ситуацију за плаћање до 3-ег у месецу за предходни месец.Уз ситуацију је обавезан да достави и грађевинску књигу и грађевински дневник за радове које је фактурисао,а све то потписано и оверено од стране овлашћеног представника наручиоца.

 

  3.3.Наручилац  је дужан да достављену привремену ситуацију прегледа и овери, или врати у року од пет дана од пријема, и да исту плати у року од 15 дана од дана овере.

 

Члан 4.

 

   4.1.Уговарачи су сагласни да се радови из члана 1.уговора изведе у периоду од дана потписивања овог Уговора до 31.05.2014.године.

 

  4.2.Извођач се обавезује да по позиву  наручиоца,одмах приступи а најдуже за 2 ( два) дана извођењу радова на локацији коју одреди наручилац.

Извођач се обавезује на поштовање утврђене динамике радова и договорених радова.У циљу испуњења прихваћених обавеза извођач ће радове обављати и у продуженом радном времену,а такође и у нерадне дане,уколико се за тим укаже потреба.

 

4.3.Наручилац се обавезује да извођачу радова омогући неометан приступ и неомета рад на градилишту.

 

4.4.Евентуалне штете нанете трећим лицима приликом извођења радова,дужан је да надокнади извођач.

 

Члан 5.

 

5.1.За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе важећих закона и прописа Републике Србије.

 

Члан 6.

 

6.1.Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

 

 

Члан 7.

 

7.1.За евентуалне спорове који настану и не могу да се реше путем споразума,уговора се надлежни суд у Чачку.

 

                                                                               

  Члан 8.

8.1.Овај уговор је сачињен је у 4 ( четири) истоветна примерка,од којих  свака уговорена страна задржава по 2 ( два).

 

 

              ИЗВОЂАЧ                                                                                           НАРУЧИЛАЦ

 

   _____________________                                                                _________________________

 

     ДОО „Топаз“     Београд                                                              ЈКП “Моравац” Мрчајевци