Захтев за достављање понуда за набавку акумулатора

Наручилац

ЈКП”Моравац”

Милоја Стојановића бб

Мрчајевци

ПИБ:100483147

Мат.бр.07298269

Текући рачун: 155-1280-50

Интернет страница:wwwjkp.moravac.rs

Emaili moravac.jkp@open.telekom.rs

Број: 48-1.2.4/    -2015

Датум: 25.02.2015.године

                                       

                       ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

       

РЕД.БР.

НАЗИВ ПРОИЗВОДА

ЈЕД.МЕРЕ

КОЛ.

ЦЕНА

ИЗНОС

    1

АКУМУЛАТОР 143 АМ

ТОП СТАРТ

КОМ

2

 

 

   2.

АКУМУЛАТОР 55 АМ

ТОП СТАРТ

КОМ

1

 

 

 

 

Рок набавке:                                                                                                      Предлагач набавке

-хитно                                                                                                                   За ЈКП”Моравац”

-у року од ________дана                                                                                    Мрчајевци

                                                                                 ___________________