ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЦРЕВО ХИДРАУЛИКЕ

Наручилац

ЈКП”Моравац”

Милоја Стојановића бб

Мрчајевци

ПИБ:100483147

Мат.бр.07298269

Текући рачун: 155-1280-50

Интернет страница:wwwjkp.moravac.rs

Emaili moravac.jkp@open.telekom.rs

Број: 181-2.1.4/    -2015

Датум: 18.03.2015.године

 

                                      ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

       

РЕД.БР.

НАЗИВ ПРОИЗВОДА

ЈЕД.МЕРЕ

КОЛ.

ЦЕНА

ИЗНОС

    1

Црево хидраулике од резервоара до пумпе

КОМ

1

 

 

 

 

Рок набавке:                                                                                                      Предлагач набавке

-хитно                                                                                                                   За ЈКП”Моравац”

-у року од 2_дана