ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ-2-1.1.5/2014

ЈП „Моравац”Мрчајевци

Мрчајевци

Бр. 77

Датум.20.02.2014.год

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

 

Назив наручиоца :ЈКП”Моравац”Мрчајевци

Aдреса:Милоја Стојановића бб,32210 Мрчајевци

ПИБ: 100483147

Матични број: 07298269

Шифра делатности: 3600

Број рачуна: 155-1280-50

Интернет страница: www.jkp.moravac.rs

 

Врста поступка јавне набавке:поступак јавне набавке мале вредности

 

Врста предмета:добра: теренско возило.

 

Шифра у општем речнику набавке: 34100000 – теретно возило

 

Критеријум за оцењивање понуда је: најнижа понуђена цена.

Непосредни увид и преузимање конкурсне документације се може извршити на адреси:ЈКП”Моравац” Мрчајевци непосредно до крајњег рока за достављање понуда сваког радног дана у времену од 08.00 -14.00часова, или електронским путем на Порталу јавних набавки www.jkp.moravac.rs

  Понуде се могу доставити у просторијама ЈКП”Моравац”Мрчајевци,или поштом.Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству из конкурсне документације Наручиоца и да је доставе најкасније до 03.03.2014.године до 12 часова,без обзира на начин достављања, у запечаћеном омоту, на адресу :ЈКП”Моравац Мрчајевци –Не отварати-понуда за теренско возило ЈНМВ-2-1.1.5/2014- Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив,адресу,телефон и контакт особу. Понуде које стигну после рока наведеног у предходном ставу сматраће се неблаговремени. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.

 

Јавно отварање понуда ће се обавити нареденог дана од дана рока  за достављање истих,04.03.2014.год.са почетком у 11,00 часова, у просторијама ЈКП”Моравац”Мрчајевци.

 

У поступку отварања понуда овлашћени представници понуђача су дужни да доставе овлашћења за заступање.

Одлука о избору најповољније понуде биће донети у року од 5 дана од дана отварања понуда.

Особа за контакт Михаило Лукић,тел/факс 032/800-196 еmail: moravac.jkp@open.telekom.rs

 

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ