Јавна набавка ЈНМВ-14-1.1.5-2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Јавна набавка  ЈНМВ-14-1.1.5-2019
Предмет јавне је набавка добара – резервних делова за грађевинску механизацију – пнеуматици – ПАРТИЈА 2

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ