Јавна набавка ЈНМВ-05-1.1.1/2016

Јавна набавка  ЈНМВ-05-1.1.1/2016

 

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ-05-1.1.1/2016

 

Предмет јавне набавке je:

набавка добра – електричне енергије

називи и ознака из општег речника набавки: 093100000 електрична енергија

 

 

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

УГОВОР