Јавна набавка ЈНМВ-01-1.1.4/2015

Јавна набавка ЈНМВ-01-1.1.4/2015 – ПАРТИЈА 10

 

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Јавна набавка добара спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са чланом 39.Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“,бр.29/13,31/13 и 33/13) и Одлуком о покретању поступка број 492 од 18.05.2015. годин

 

Предмет јавне набавке je:

–       Партија 10. резервни делови за прикључне мапине

–       Ознака из општег речника набавке:  343200000

 

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА