Јавна набавка JNMV-10-1.3.1/2016

Јавна набавка  JNMV-10-1.3.1/2016

 

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности JNMV-10-1.3.1/2016

 

Предмет јавне набавке je:

Предмет јавне набавке  је НАБАВКА РАДОВА РАД ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ

Ознака из општег речника набавки: 45231000

 

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА