Јавна набавка бр. ЈНМВ-7-1.2.3/2014

 

 

                Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности услуга   бр.1092од05.12.2014.године, 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ”МОРАВАЦ”

32210 Мрчајевци

 

                објављује

 

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности број 7-1.2.3/2014.за јавну набавку  услуга –израда елабората о одређивању зона санитарне заштите  изворишта „ Гушевацу Мрчајевцимаи „Кукићи“ у Кукићима

 

 

                1.) Назив, адреса и интернет страница наручиоца: ЈКП ”МОРАВАЦ” Мрчајевци, www.jkpmoravac.rs

 

                2.)Врста наручиоца: јавно комунално предузеће

               

                3.)Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности.

 

                4.) Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

                     Предмет јавне набавкеје набавка услуга – израда елабората  о одређивању зоне санитарне заштите изворишта „Гушевац“ и „ Кукићи“ .  Назив и ознака из општег речника набавки  73000000–98390000

                5.) Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

                   Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена

 

                6.) Понуде са варијантама нису дозвољене.

 

                7.) Преузимање конкурсне документације:

                     Конкурсна документација може се преузети са Портала јавних набавки, а доступна је и на интернет страници наручиоца –  www.jkp.moravac.rs

 

                8.) Начин подношења понуда и рок:

                    Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца:ЈКП ”Моравац” Мрчајевци, 32210 Мрчајевци„Не отваратиНабавка услуга израда елаборатa, број набавке 7-1.2.3/2014“ поштом, или лично преко писарнице наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, као и име особе за контакт и е-адресу.

              Рок за подношење понуда је 16.12.2014. године до 12.00 часова (до наведеног рока морају стићи и све понуде послате поштом)

 

                9.) Место, време и начин отварања понуда:

                  Јавно отварање понуда обавиће се у просторијамаЈКП ”Моравац” Мрчајевци, у  Мрчајевцима. Понуде ће се отварати 16.12.2014. године у 13.00 часова.

                  Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.

 

                10.) Рок за доношење одлуке:

                   Одлука о додели уговора биће донета у року од 3(три) дана од дана јавног отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.

 

                11.) Особа за контакт:Лукић Михаило, тел/фах: 032-800-196, е-маил: moravac.jkp@open.telekom.rs

 

КОМКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

УГОВОР