Јавна набавка бр.ЈН-01-3-бб/2013

ЈКП „Моравац“ Мрчајевци

Број:100

Датум:31.05.2013.

 

На основу члана 55, 57 и члана 60 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012)

 

ЈКП „Моравац“ Мрчајевци

објављује

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

              ЈН-01-3-ВВ/2013 –Рад возила и грађевинске механизације на одржавању општинских и некагегорисаних   путева

 

1.       Назив, адреса и интернет страница наручиоца: ЈКП „Моравац“ Мрчајевци, Милоја Стојановића бб,32210 Мрчајевци ;www.moravac.rs

2.       Врста наручиоца:Јавно предузеће-локална самоуправа;

3.       Врста поступка ЈН:Отворени поступак;

4.       Врста предмета и опис:Рад возила и грађевинске механизације  на одржавању општинских и некагегорисаних путева-45500000

5.       Критеријум:Најнижа понуђена цена;

6.       Начин преузимања конкурсне документације:Конкурсна документација се може преузети са Портала ЈН и са интернет странице наручиоца;

7.       Начин подношења понуда и рок:Рок за подношење  понуда је о1.07.2013. до 08.30часова, лично или путем поште у затвореној коверти.

8.       Место, време и начин отварања понуда: Понуде ће се отварати јавно 01.07.2013.у просторијама наручиоца у 10.30 часова;

9.       Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице а само овлашћени представници понуђача могу активно учествовати.

10.   Рок за доношење одлуке:Одлука о додели уговора биће донета у року од 3 дана од дана отварања понуда.

11.   Напомена: У складу са чланом 109.став 2 ЗЈН наручилац задржава право да одустане од јавне набавке :радови

12.   Лице за контакт: Михаило Лукић ,тел.064-8938704.

 

 

Председник Комисије

Михаило Лукић