Јавна набавка бр.ЈН-01-03/2013

На основу члана 55.57.и 60.Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“,број 124/2012), ЈКП „Моравац“ Мрчајевци,Милоја Стојановића бб ( У ДАЉЕМ ТЕКСТУ : Наручилац) упућује

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку велике вредности

бр.ЈН-01-03/2013

Назив Наручилаца:ЈКП „Моравац“Мрчајевци,Милоја Стојановића бб                        

Интернет стрница Наручиоца: www.jkpmoravac.rs

Врста наручиоца:Јавно предузеће

Врста поступка јавне набавке:Јабавна вредност велике вредности

Редни број : ЈН-01-03/2013                                                                                                                                      Врста предмета јавне набавке: Радови                                                                                          

                   

 

            Право учешћа у поступку имају сва заинтересована домаћа и страна, правна и физичка лица  која испуњавају услове из члана 75. Закона о јавним набавкама.

            Понуде морају бити у целини припремљене у складу са ЗЈН,  као и у складу са конкурсном документацијом.

            Понуде са варијантама нису дозвољене.

            Понуђачи подносе понуде у запечаћеним ковертама. Коверте са понудама достављају се „препорученом поштом“ или непосредно на писарници на адресу наручиоца: ЈКП „Моравац“ Мрчајевци Милоја Стојановића бб , са назнаком „Не отварати – понуда за јавну набавку: радови – рад возила и механизације и превоз материјала у расутом стању.

            На полеђини коверте навести податке о понуђачу – назив и адресу, телефоне за контакт.

            Рок за подношење понуда је        28.06.2013 . године до 12 часова.

            Отварање понуда обавиће се истог дана у 12,15 часова у просторијама наручиоца у Мрчајевцима на напред наведеној адреси.Отварању понуда могу активно учестовати само овлашћени представници понуђача по чл.103 ЗЈН.

            Критријум за избор је „најнижа понуђена цена“ по критеријумима из конкурсне документације.

            Одлука о додели уговора о јавној набавци биће донeта у року од 3(три) дана од дана отварања понуда.

            Наручилац може из оправданих разлога одустати од јавне набавке у свако доба.

            Овлашћена особа за контакт је  Михаило Лукић  (телефон: 032/ 800 196   или мобилни: 064/ 893 8704  од 07-15 сати радним даном).

                                                    

  

 

  ЈКП “Моравац”