ЈАВНА НАБАВКА бр. 04-1.1.2/2014

На основу члана 52, и 60. Закона о Јавним набавкама (Сл.гл.РС.бр.124/12) ЈКП ”Моравац” Мрчајевци објављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1.1.Подаци о наручиоцу

Назив наруциоца: ЈКП „Моравац“

Адреса: Милоја Стојановића бб,32210 Мрчајевци

Пиб: 100483147

Матични број: 07298269

Шифра делатности : 3600

Број рачуна: 155-1280-50

Интернет адреса:www.jkpmoravac.rs

email:dragica.vujanic.moravac@gmail.com

1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Јавна набавка добара спроводи се у поступку јавне набавке велике вредности у складу са чланом 52 и 60.Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“,бр.124/12 и Одлуком о покретању поступка број 133 од 03.03.2014.године.

1.3. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке је набавка моторног горива називи и ознака из општег речника набавки:09134200 — моторно горивo.

1.4. Критеријум за доделу уговора

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

 

1.5. Начин преузимања конкурсне документације

Сва заинтересована лица конкурсну документацију могу лично преузети на адреси наручиоца– ЈКП „Моравац“ ул.Милоја Стојановића бб ,32210 Мрчајевци уз овлашћење за преузимање конкурсне документације.

Конкурсна документација се може преузети и на интернет адреси наручиоца, Порталу јавних набавки и Порталу Службених гласника Србоје и бази прописа.

1.6.Начин подношења понуде и рок за подношење понуде

Понуда се подноси у складу са конкурсном документацијом.

Понуђач понуду подноси лично или непосредно путем поште у затвореној коверти.

На предњу страну коверте понуђач лепи попуњен Помоћни образац ( ПО1,страна конкурсне документације) који уписује податке о свом тачном називу,адреси,броју телефона,емаил адреси и имену и презимену овлашћеног лица за контакт.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач,нити исто лице може учестовати у више заједничких понуда.

Рок за подношење понуда је 17.04.2014..године до 12.00 часова.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена у писарници наручиоца до

18.04.2014. до 12,00 часова,на адресу ЈКП“Моравац“ Милоја Стојановића бб,32210 Мрчајевци.

Понуда која буде примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

Наручилац ће,након окончања поступка отворања понуда,неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуђач може пре истека рока за подношење понуда да попуни,измени или опозове своју понуду писаним путем обавештењем,са назнаком „Допуна понуде“,“Измена понуде“ или „ Опозив понуде“ за јавну набавку моторног горива ЈН бр.04-1.1.2/2014.Понуђач је дужан да јасно назначи која документа накнадно доставља,односно који део понуде мења.По истеку рока за подножшење понуда понуђач не може да допуњује мења или опозове своју понуду.

 

1.7. Место,време и начин отварања понуда

Јавно отварање понуда биће одржано 16.04.2014.године у 11,00 часова на адреси:ЈКП „Моравац“ Мрчајевци, Милоја Стојановића бб,32210 Мрчајевци.

Благовремено приспеле понуде комисија ће отварати по редоследу приспећа.

О поступку отварања понуда комисија наручиоца води записник који потписују председник и чланови комисије и присутни представници понуђача.

Понуђачу који је поднео понуду,а није присуствовао поступку отварања понуда,копија записника се доставља у року од пет дана од дана отварања понуда.

 

1.8. Услови под којима представници понуђача могу учестовати у поступку отварања понуда

Пре почетка јавног отварања понуда ,представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда,дужни су да комисији наричиоца предају писано пуномоћје,којим ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

1.9. Рок за доношење одлуке

Рок за доношење Одлуке о додели уговора до пет дана од дана отварања понуда.

 

1.4. Контакт:

Контакт особа за прузимање конкурсне документације је Лукић Михаило,факс 032-800-196, еmail: dragica.vujanic.moravac@gmail.com

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

МОДЕЛ УГОВОРА