Тромесечни извештај о пословању за прво тромесечје 2015. године

Р. бр.   Реализација
01.01-31.12.2014.      Претходна година
План за
01.01-31.12.2015.             Текућа година
период  31.03.2015. Индекс
 период 31.03.2015/ план текућа година 
1. Планирано  5.000.000 3.000.000 3.000.000 100
2. Уговорено         
3. Повучено  5.000.000