О нама

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД, ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА МОРАВАЦ, МРЧАЈЕВЦИ је основано 25.12.1989. године.

Oво предузеће запошљава 23 радника са директором. Последњих година извршена су значајна инвестициона улагања у повећање капацитета производње воде и замену дотрајалих делова водоводне мреже.

Изведени су радови на покривању зеленог пијаца, адаптацији пословног простора и набавка нове механизације.

Основне делатности предузећа су:производња и дистрибуција воде за 1200 домаћинстава и око 80 правних субјеката у Мрчајевцима и пет околних села.

Постојећи експлатациони бунар обезбеђује производњу 0=25л/с, али истичемо да је на основу извршених хидрогеолошких истраживања и прорачуна, оријентациона потенцијална могућност изворишта износи О=587л/сец, што би подразумевало извођење потребног броја водозахвата.

Делатности предузећа су:

– изношење и депоновање кућног смећа у насељу Мрчајевци

– организовање пијачне продаје на Зеленој и Сточној пијаци у Мрчајевцима

– извођење радова на одржавању и поправци локалних и некатегорисаних путева на територији СО Чачак.

– организовање зимске службе у циљу чишћења снега на локалним и некатегорисаним путевима Општине Чачка.

 

За обављање наведених делатности предузеће располаже следећом механизацијом:

– три камиона

– две комбиноване машине (ровокопача)

– једном радном машином УЛТ-150

– једним камионом за изношење смећа

– три теренска возила