Извештај комисије ЈН-04-05-МВ/2013

ЈКП”Моравац” Мрчајевци

Број: 390

21.11.2013.год.

32 210 Мрчајевци

 

Комисија за јавне набавке ЈКП”Моравац” Мрчајевци у саставу:

1.Михаило Лукић – председник

2.Драгица Вујанић – члан

3.Миливоје Вујошевић – члан

 

Након извршеног отварања и сагледавања благовремено доспелих понуда у отвореном поступку јавне набавке мале вредности доставља следећи

 

И З В Е Ш Т А Ј

(о стручној оцени понуда)

 

1.Предмет јавне набавке мале вредности ЈН-04-05 МВ/2013 је набавка два снежна плуга и једног тракторског посипача ризле и соли.

 

2.Укупна процењена вредност јавне набавке без пореза на додату вредност износи 2.999.000,00 динара, а потребна средства су обезбеђена у финансиском плану наручиоца на конту 5399.

 

3.Благовремено, односно до дана 18.11.2013. године, до 9 часова и 30 минута достављене су понуде следећих понуђача:

 

3.1.Понуђач ”RASCO SR DOO’’ Београд

-понуда заведена у ЈКП”Моравац” Мрчајевци под редним бројем 379

-достављена дана 18.11.2013. године у 8часова и 16 минута.

-понуђена цена износи 2.719.850,00 динара и несадржи П.Д.В., па комисија констатује да је мања од процењене вредности јавне набавке.

-Укупна понуђена цена са обрачунатим П.Д.В.ом износи 3.263.820,00 динара.

-Докази о испуњености услова достављени у неовереним копијама.

-Понуда се оцењује као прихватљива.

 

3.2. Понуђач ”OMNIS” DOO Ниш

-понуда заведена у ЈКП”Моравац” Мрчајевци под редним бројем 380.

-достављена дана 18.11.2013. године у 8 часова и 19 минута.

-понуђена цена без пбрачунатог П.Д.В.-а износи 2.530.900,00 динара и нижа је од процењене вредности јавне набавке.

-укупна понуђена цена са обрачунатим П.Д.В.-ом износи 3.037.080,00 динара.

-за понуђени тракторски посипач ризле и соли нису дате све тражене техничке карактеристике.

-достављени су докази о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке.

-комисија понуду оцењује као неприхватљиву због немања свих тражених техничких карактеристика.

 

Руководећи се интересима предузећа и потребама Града Чачка имајући у виду скори почетак зимског периода и снежних падавина, комисија сматра да уговор о набавци снежних плугова и тракторског посипача ризле и соли треба закључити са предизећем ”RASCO SR ” DOO Београд с тим да у року од пет дана од нашег захтева доставе на увид оргинале или оверене копије доказа о испуњености услова за ушешће у поступку јавне набавке.

 

У Мрчајевцима

Дана 21.11.2013. године.

Комисија за јавне набавке:

1. Михаило Лукић

2. Драгица Вујанић

3. Миливоје Вујошевић