ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

ЈКП „ Моравац“ Мрчајевци

 Милоја Стојановића бб

32 210 Мрчајевци

Број:  55

Датум:07.02.2014.

 

На основу члана 32.  52. и 53. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ , број 124/2012),Директор  ЈКП „ Моравац“ Мрчајевци, доноси:

 

ОДЛУКУ

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

 

1.      Редни број јавне набавке је ЈНМВ-01-1.1.4/2014

2.      Предмет јавне набавке је набавка добра РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ПОТРЕБЕ ВОДОВОДА-39370000-Водоводни материјал

3.      Врста поступка:отворени поступак обликован у две партије .

4.      Укупна процењена вредност јавне набавке без пореза на додату вредност износи 1.900.000,00 динара, (за партију 1.200.000,00 а за партију 700.000,00 динара)  а средства су обезбеђена у Финансијском плану на конту 5122-6.

5.      Конкурсна документација ће бити припремљена у року од 5. дана од дана доношења одлуке о покретању поступка. Позив за подношење понуда биће постављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

6.      Рок за подношење  понуда је 10. дана од објављивања до 10.30часова, а понуде ће се отварати наредног дана након истека рока за достављање понуда у 10.30 часова. Одлука о додели уговора биће донета у року до 5 дана од дана отварања понудаа Уговор о јавној набавци ће бити закључен у року од 5дана од дана  када се стекну законски услови.

7.       Критеријум за оцењивање понуда јенајнижа понуђена цена, а предметна набавка је обликована у партијама и то:

Партија 1.

НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ВОДОВОД

 

Партија 2.

НАБАВКА СЕРВИСИРАНИХ ВОДОМЕРА

 

8.      Ову одлуку,  ради реализације  Председнику Комисије за спровођење  ЈНМВ-01-1.1.4/2014.

 

ДИРЕКТОР

Драгица Вујанић

_____________________________

 

ЈКП „ Моравац“ Мрчајевци

Милоја Стојановића бб

Број:56

Датум:07.02.2014.год.

 

На основу члана 54. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС“ , број 124/2012 ),

 Директор  ЈКП „ Моравац“ Мрчајевци, доноси

 

РЕШЕЊЕ

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ

ЈНМВ-01-1.1.4/2014

 

 

1.      Образује се Комисија за јавну набавку мале вредности ( 39370000-Водоводни материјал) ЈНМВ-01-1.1.4/2014 (у даљем тексту: Комисија).

2.      У Комисију се  именују:

-Лукић Михаило,председник

-Ерић Сретен, заменик председника

-Лекић Милољуб, члан

-Дачовић Надежда, , заменик члана

-Вујошевић Миливоје, члан

-Дачовић Владимир, заменик члана

 

       3.   Задатак Комисије је да припреми конкурсну документацију, огласе о јавним набавкама, измене или допуне конкурсне документације, додатне информације или објашњења у вези са припремањем понуда или пријава; отвара, прегледа, оцењује рангира понуде; сачињава писмени извештај о стручној оцени понуда; припрема предлог одлуке о додели уговора, предлог о обустави поступка јавне набавке; одлучује поводом поднетог захтева за заштиту права.

4.      Ово Решење доставити Председнику и свим члановима Комисије .

 

 

ДИРЕКТОР

Драгица Вујанић

____________________________

 

 

 

 

 

 

ЈКП „ Моравац“Мрчајевци

 Милоја Стојановића бб

Број:57

Датум:07.02.2014.

 

На основу члана 54. став 10. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС“ , број 124/2012 ),

Чланови Комисије за јавну набавку мале вредности :ЈНМВ-01-1.1.4/2014 – набавка резервних делова за потребе водовода

 

 

ИЗЈАВУ

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем, да нисам у сукобу интереса у предмету набавке ЈНМВ-01-1.1.4/2014 – набавка резервних делова за водовод

 

Комисија:

–  Лукић Михаило,председник

________________________________________________

–  Ерић Сретен , заменик председника

________________________________________________

–  Лекић Милољуб, члан

________________________________________________

–  Дачовић Надежда , заменик члана

________________________________________________

–  Вујошевић Миливоје, члан

________________________________________________

–  Дачовић Владимир, заменик члана

________________________________________________