ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈНМВ-ЈНМВ-07-1.2.3/2014

ЈКП „ Моравац“ Мрчајевци

 Милоја Стојановића бб

32 210 Мрчајевци

Број:  1092

Датум:05.12.2014

 

 

На основу члана 32.  52. и 53. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ , број 124/2012),Директор  ЈКП „ Моравац“ Мрчајевци, доноси:

 

 

ОДЛУКУ

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

 

1.      Редни број јавне набавке је ЈНМВ-07-1.2.3/2014

2.      Предмет јавне набавке је набавка услуга: ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ ИЗВОРИШТА „ГУШЕВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ И „КУКИЋИ“КУКИЋИ

3.      Врста поступка:отворени поступак

4.      Укупна процењена вредност јавне набавке без пореза на додату вредност износи 1.503.307,00 динара, а средства су обезбеђена у Финансијском плану на конту 0140.

5.      Конкурсна документација ће бити припремљена у року од 3. дана од дана доношења одлуке о покретању поступка. Позив за подношење понуда биће постављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

6.      Рок за подношење  понуда је 08. дана од објављивања до 12 часова, а понуде ће се отварати истог дана након истека рока за достављање понуда у 13часова. Одлука о додели уговора биће донета у року до 3 дана од дана отварања понудаа Уговор о јавној набавци ће бити закључен у року од 3дана од дана  када се стекну законски услови.

7.       Критеријум за оцењивање понуда јенајнижа понуђена ценато:

8.      Ову Одлуку,  ради реализације доставити  Председнику Комисије за спровођење  ЈНМВ-07-1.1.4/2014.

 

 

ДИРЕКТОР

Драгица Вујанић

_____________________________

 

 

 

 

 

 

ЈКП „ Моравац“ Мрчајевци

Милоја Стојановића бб

Број:1093

Датум:05.12.2014.год.

 

На основу члана 54. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС“ , број 124/2012 ),

 Директор  ЈКП „ Моравац“ Мрчајевци, доноси

 

РЕШЕЊЕ

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ

ЈНМВ-07-1.2.3/2014

 

 

 

1.      Образује се Комисија за јавну набавку мале вредности ( 98390000-Остале услуге) ЈНМВ-07-1.2.3/2014 (у даљем тексту: Комисија).

 

2.      У Комисију се  именују:

-Лукић Михаило,председник

-Дачовић Владимир, заменик председника

Стојановић Мица, члан

-Дачовић Надежда, , заменик члана

Лекић Милољуб, члан

-Вујошевић Миливоје, заменик члана

 

       3.   Задатак Комисије је да припреми конкурсну документацију, огласе о јавним набавкама, измене или допуне конкурсне документације, додатне информације или објашњења у вези са припремањем понуда или пријава; отвара, прегледа, оцењује рангира понуде; сачињава писмени извештај о стручној оцени понуда; припрема предлог одлуке о додели уговора, предлог о обустави поступка јавне набавке; одлучује поводом поднетог захтева за заштиту права.

 

4.      Ово Решење доставити Председнику и свим члановима Комисије .

 

 

ДИРЕКТОР

Драгица Вујанић

____________________________

 

 

ЈКП „ Моравац“Мрчајевци

 Милоја Стојановића бб

Број:1093/1

Датум:05.12.2014.

 

На основу члана 54. став 10. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС“ , број 124/2012 ),

Чланови Комисије за јавну набавку мале вредности :ЈНМВ-07-1.2.3/2014 –израда елабората о одређивању зона санитарне заштите изворишта « Гушевац» Мрчајевци и «Кукићи» Кукићи

 

 

ИЗЈАВУ

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем, да нисам у сукобу интереса у предмету набавке ЈНМВ-07-1.2.3/2014 – израда елабората о одређивању зона санитарне заштите изворишта « Гушевац» Мрчајевци и «Кукићи» Кукићи

 

Комисија:

–  Лукић Михаило,председник

________________________________________________

-Дачовић Владимир, заменик председника

________________________________________________

–  Стојановић Мица, члан

________________________________________________

–  Дачовић Надежда , заменик члана

________________________________________________

–  Лекић Милољуб, члан

________________________________________________

– Вујошевић Миливоје, заменик члана

________________________________________________