ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈНМВ-06-1.1.3/2014

ЈКП „ Моравац“ Мрчајевци

 Милоја Стојановића бб

32 210 Мрчајевци

Број:  200

Датум:10.04.2014.

 

 

На основу члана 32.  52. и 53. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ , број 124/2012),Директор  ЈКП „ Моравац“ Мрчајевци, доноси:

 

 

ОДЛУКУ

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

 

1.      Редни број јавне набавке је ЈНМВ-06-1.1.3/2014

2.      Предмет јавне набавке је набавка добра УЉА, МАЗИВА И АНТИФРИЗА

3.      Врста поступка:отворени поступак.

4.      Укупна процењена вредност јавне набавке без пореза на додату вредност износи 1.000.000,00 динара, конто број уплану наручиоца 5136.

5.      Конкурсна документација ће бити припремљена у року од 5. дана од дана доношења одлуке о покретању поступка. Позив за подношење понуда биће постављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

6.      Рок за подношење  понуда је 10. данаод објављивања до 10.30часова, а понуде ће се отварати наредног дана након истека рока за достављање понуда у 10.30 часова. Одлука о додели уговора биће донета у року до 5 дана од дана отварања понудаа Уговор о јавној набавци ће бити закључен у року од 5дана од дана  када се стекну законски услови.

7.       Критеријум за оцењивање понуда јенајнижа понуђена цена.

 

8.      Ову одлуку,  ради реализације  доставити Председнику Комисије за спровођење  ЈНМВ-06-1.1.3/2014.

 

 

ДИРЕКТОР

Драгица Вујанић