Одлука о покретању поступка јавне набавке број ЈНМВ-04-1.1.3/2015

ЈКП „ Моравац“ Мрчајевци

 Милоја Стојановића бб

32 210 Мрчајевци

Број:  90

Датум:19.02.2015

 

 

На основу члана 32.  52. и 53. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ , број 124/2012),Директор  ЈКП „ Моравац“ Мрчајевци, доноси:

 

 

ОДЛУКУ

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

 

1.      Редни број јавне набавке је ЈНМВ-04-1.1.3/2015

2.      Предмет јавне набавке је набавка добра РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ПОТРЕБЕ ВОДОВОДА-39370000-Водоводни материјал

3.      Врста поступка:отворени поступак обликован у две партије .

4.      Укупна процењена вредност јавне набавке без пореза на додату вредност износи 2.500.000,00динара, (за партију 1.600.000,00 а за партију 900.000,00 динара)  а средства су обезбеђена у Финансијском плану на конту 5122-6.

5.      Конкурсна документација ће бити припремљена у року од 5. дана од дана доношења одлуке о покретању поступка. Позив за подношење понуда биће постављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

6.      Рок за подношење  понуда је 10. дана од објављивања до 12.00часова, а понуде ће се отварати  02.03.2015 након истека рока за достављање понуда у 13.00часова. Одлука о додели уговора биће донета у року до 5 дана од дана отварања понудаа Уговор о јавној набавци ће бити закључен у року од 5дана од дана  када се стекну законски услови.

7.       Критеријум за оцењивање понуда јенајнижа понуђена цена, а предметна набавка је обликована у партијама и то:

Партија 1.

НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ВОДОВОД        1.600.000,00 без пдв

 

Партија 2.

 

НАБАВКА СЕРВИСИРАНИХ ВОДОМЕРА                      900.000,00  без пдв

 

8.      Ову одлуку,  ради реализације  Председнику Комисије за спровођење  ЈНМВ-04-1.1.3/2015.

 

 

ДИРЕКТОР

Драгица Вујанић

_____________________________

 

ЈКП „ Моравац“ Мрчајевци

Милоја Стојановића бб

Број:91

Датум:19.02.2015.год.

 

На основу члана 54. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС“ , број 124/2012 ),

 Директор  ЈКП „ Моравац“ Мрчајевци, доноси

 

РЕШЕЊЕ

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ

ЈНМВ-04-1.1.3/2015

 

 

 

1.      Образује се Комисија за јавну набавку мале вредности ( 39370000-Водоводни материјал) ЈНМВ-04-1.1.3/2015 (у даљем тексту: Комисија).

 

2.      У Комисију се  именују:

Лукић Михаило,председник

-Вујошевић Миливоје, заменик председника

Стојановић Мица,члан

-Дачовић Надежда, , заменик члана

Лекић Милољуб, члан

-Дачовић Владимир, заменик члана

 

       3.   Задатак Комисије је да припреми конкурсну документацију, огласе о јавним набавкама, измене или допуне конкурсне документације, додатне информације или објашњења у вези са припремањем понуда или пријава; отвара, прегледа, оцењује рангира понуде; сачињава писмени извештај о стручној оцени понуда; припрема предлог одлуке о додели уговора, предлог о обустави поступка јавне набавке; одлучује поводом поднетог захтева за заштиту права.

 

4.      Ово Решење доставити Председнику и свим члановима Комисије .

 

 

ДИРЕКТОР

Драгица Вујанић

____________________________