Одлука о додели уговора јавне набавке мале вредности –ЈНМВ-01-1.1.4-2015

На основу члана 108 Закона о јавним набавкама (СЛ.Гласник РС број 124/12) Директор ЈКП”Моравац” Мрчајевци доноси:

ОДЛУКУ

о додели уговора

 

На основу спроведеног поступка јавне набавке (набавка резервних делова за потребе возила и грађевинске механизације) обликована у 13 партија по одлуци о покретању поступка јавне набавке број ЈНМВ-01-1.1.4/2015 закључују се уговори са следећим понуђачима:

 

1.Партија –2

Предузеће ”19 децембар” ДОО ул.Рада Дробњака бб 31300 Пријепоње у свему према понуди бр.87 од 18.02.2015. године у укупном износу од 10.148,00 без ПДВ.а односно 12.177,60 са ПДВ-ом.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 04.02.2015. донео одлуку о покретању поступка јавне набавке број ЈНМВ-01-1.1.4/2015 процењене вредности 1.000.000,00 динара а предвиђена средства за ПАРТИЈУ-2 су 20.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.

Конкурсна документација је објављена на порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца.

Приспеле понуде су обрађене и стручно оцењене записником број 99 од 20.02.2015. који је саставни део ове одлуке.

 

2-Партија-4

Предузеће ”19 децембар” ДОО ул.Рада Дробњака бб 31300 Пријепоње у свему према понуди бр.87 од 18.02.2015. године у укупном износу од 66.795,00 без ПДВ.а односно 80.154,00 са ПДВ-ом.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 04.02.2015. донео одлуку о покретању поступка јавне набавке број ЈНМВ-01-1.1.4/2015 Процењене вредности 1.000.000,00 динара а предвиђена средства за ПАРТИЈУ-4 су 70.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.

Конкурсна документација је објављена на порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца.

Приспеле понуде су обрађене и стручно оцењене записником број 99 од 20.02.2015. који је саставни део ове одлуке.

 

3-Партија-5

 

Предузеће ”19 децембар” ДОО ул.Рада Дробњака бб 31300 Пријепоње у свему према понуди бр.87 од 18.02.2015. године у укупном износу од 37.690,00 без ПДВ.а односно 45.228,00 са ПДВ-ом.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 04.02.2015. донео одлуку о покретању поступка јавне набавке број ЈНМВ-01-1.1.4/2015 Процењене вредности 1.000.000,00 динара а предвиђена средства за ПАРТИЈУ-5 су 90.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.

Конкурсна документација је објављена на порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца.

Приспеле понуде су обрађене и стручно оцењене записником број 99 од 20.02.2015. који је саставни део ове одлуке.

 

4.Партија -6

Предузеће ”19 децембар” ДОО ул.Рада Дробњака бб 31300 Пријепоње у свему према понуди бр.87 од 18.02.2015. године у укупном износу од 8.590,00 без ПДВ.а односно 10.308,00 са ПДВ-ом.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 04.02.2015. донео одлуку о покретању поступка јавне набавке број ЈНМВ-01-1.1.4/2015 Процењене вредности 1.000.000,00 динара а предвиђена средства за ПАРТИЈУ-6 су 40.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.

Конкурсна документација је објављена на порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца.

Приспеле понуде су обрађене и стручно оцењене записником број 99 од 20.02.2015. који је саставни део ове одлуке.

 

 

5.Партија –9

Предузеће ”19 децембар” ДОО ул.Рада Дробњака бб 31300 Пријепоње у свему према понуди бр.87 од 18.02.2015. године у укупном износу од 13.109,00 без ПДВ.а односно 15.730,80 са ПДВ-ом.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 04.02.2015. донео одлуку о покретању поступка јавне набавке број ЈНМВ-01-1.1.4/2015 Процењене вредности 1.000.000,00 динара а предвиђена средства за ПАРТИЈУ-9 су 40.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.

Конкурсна документација је објављена на порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца.

Приспеле понуде су обрађене и стручно оцењене записником број 99 од 20.02.2015. који је саставни део ове одлуке.

 

6.Партија-7

Предузеће ”ПД ГРОУП ЕНИГМА МС” ДОО ул.Милоша Обилића бб 37000 Крушевац у свему према понуди бр.86 од 18.02.2015. године у укупном износу од 22.128,00 без ПДВ.а односно 26.553.60 са ПДВ-ом.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 04.02.2015. донео одлуку о покретању поступка јавне набавке број ЈНМВ-01-1.1.4/2015 Процењене вредности 1.000.000,00 динара а предвиђена средства за ПАРТИЈУ-07 су 70.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.

Конкурсна документација је објављена на порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца.

Приспеле понуде су обрађене и стручно оцењене записником број 99 од 20.02.2015. који је саставни део ове одлуке.

7.Партија-8

 

Предузеће ”ПД ГРОУП ЕНИГМА МС” ДОО ул.Милоша Обилића бб 37000 Крушевац у свему према понуди бр.86 од 18.02.2015. године у укупном износу од 10.910,00 без ПДВ.а односно 13.098,00 са ПДВ-ом.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 04.02.2015. донео одлуку о покретању поступка јавне набавке број ЈНМВ-01-1.1.4/2015 Процењене вредности 1.000.000,00 динара а предвиђена средства за ПАРТИЈУ-08 су 20.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.

Конкурсна документација је објављена на порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца.

Приспеле понуде су обрађене и стручно оцењене записником број 99 од 20.02.2015. који је саставни део ове одлуке.

 

8.Партија -13

Предузеће ”19 децембар” ДОО ул.Рада Дробњака бб 31300 Пријепоње у свему према понуди бр.87 од 18.02.2015. године у укупном износу од 34.800,00 без ПДВ.а односно 41.760,00 са ПДВ-ом.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 04.02.2015. донео одлуку о покретању поступка јавне набавке број ЈНМВ-01-1.1.4/2015 Процењене вредности 1.000.000,00 динара а предвиђена средства за ПАРТИЈУ-13 су 60.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.

Конкурсна документација је објављена на порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца.

Приспеле понуде су обрађене и стручно оцењене записником број 99 од 20.02.2015. који је саставни део ове одлуке.

 

 

Одговорно лице наручиоца је прихватило предлоге комисије за јавне набавке о избору најповољних понуда, те је на основу законских овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се понуда број 87 од 18.02.2015. године понуђача ‘19 децембар” ДОО за партије 2,4,5,6,9 и 13. бира као најповољније , а уговор закључује са изабраним понуђачем.

Одговорно лице наручиоца је прихватило предлоге комисије за јавне набавке о избору најповољних понуда, те је на основу законских овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се понуда број 86 од 18.02.2015. године понуђача ‘ПД ГРОУП ЕНИГМА МС” ДОО за партије 7 и 8. бира као најповољније , а уговор закључује са изабраним понуђачем.

На основу свега изнетог решено као у диспозитиву.

 

Мрчајевци 24.02.2015. године

 

Одговорно лице наручиоца

Директор

Драгица Вујанић