Одлука о додели уговора у отвореном поступку Јавне набавке велике вредности бр.ЈНВВ – 04-1.1.2/2014 за набавку горива за моторна возила.

НАРУЧИЛАЦ:ЈКП”Моравац”Мрчајевци

ЈНВВ-04-1.1.1.2/2014

Број одлуке 254

Датум:30.04.2014.године.

 

На основу члана  108. Закона о Јавним набавкама (СЛ.гл.Р.С.бр.124/2012 и извештаја комисије за Јавне набавке доносим

 

 О Д Л У К У

О додели уговора у отвореном поступку Јавне набавке велике вредности бр.ЈНВВ – 04-1.1.2/2014 за набавку горива за моторна возила.

Уговор се додељује понуђачу ”СПОНИТ” Чачак,Николе Тесле 17.

ПИБ 101117461,Матични број 07612940

 

Образложење

 

Наручилац је дана 03.03.2014.године донео одлуку број 133 о покретању поступка јавне набавке велике вредности у отвореном поступку број ЈНВВ -04-1.1.2/2014, а дана 11.03.2014 године објавио је Позив за подношење понуда на порталу Јавних набавки и интернет страници ЈКП”Моравац” Мрчајевци. Комисија за Јавне набавке је након отварања приспелих понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај у којем предлаже да се уговор о набавци горива за моторна возила закључи са понуђачем”СПОНИТ”, Чачак под условима из понуде број 19/14 од 22.04.2014.године и предложеног модела уговора из конкурсне документације.

 

ЈКП”Моравац”Мрчајевци

Директор

Драгица Вујанић