Одлука о додели уговора у отвореном поступку Јавне набавке велике вредности број: ЈН-03-03-ВВ/2013

Наручилац: ЈКП ”Моравац” Мрчајевци

 Број:ЈН-03-03-ВВ/2013

Број одлуке:223

Датум 22.08.2013.године

 

На основу члана 108. Закона о Јавним набавкама( Сл.гл.Р.С.број 124/2012)и изештаја  комисије за јавне набавке доносим

              

О Д Л У К У

 

о додели уговора у отвореном поступку Јавне набавкевелике вредности број: ЈН-03-03-ВВ/2013 за рад возила и грађевинске механизације.

 

Уговор се додељује понуђачу :“Топаз“доо Београд, Звездара, Кружни пут 38,

ПИБ:100004315,матични број:07913702,текучи рачун :160-367778-20  чија је понуда бр.212 од 15.08.2013.године.

 

 О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

 

Наручилац је дана 15.07.2013.године донео Одлуку о покретању поступка  јавне набавке велике  вредности у отвореном поступку број:ЈН-03-03-ВВ/2013

за рад возила и грађевинске механизације,а дана 18.07.2013.године објавио је Позив за подношење понуда на Порталу Јавних набавки и интернет страници ЈКП“Моравац“ Мрчајевци.До истека рока за подношење понуде приспеле су три понуде.Комисија за јавне набавке је након отварања понуде спровела стручно оцењивање понуде и саставила извештај па сходно томе одлучила да се уговор закључи  са понуђачем „Топаз“ доо Београд под условом из понуде број:212 од  15.08.2013.године и предложеног модела уговора из конкурсне документације.

 

 

 ЈКП ”Моравац” Мрчајевци

Д и р е к т о р

Горан Видојевић