Одлука о додели уговора у отвореном поступку Јавне набавке мале вредности број ЈНМВ-06-1.1.3/2014

Наручилац:ЈКП”Моравац”Мрчајевци

Јавна набавка мале вредности: ЈНМВ-06-1.1.3/2014

Број одлуке: 235

Датум:  23.04.2014.године

 

На основу члана 108.Закона о јавним набавкама (Сл.гл.Р.С.бр.124/2012) и извештаја комисије за Јавну набавку  доносим

 

О Д Л У К  У

 

о додели уговора у отвореном поступку Јавне набавке мале вредности број ЈНМВ-06-1.1.3/2014  за набавку уља, мазива и антифриза.

Уговор се додељује понуђачу ’’Viskol group doo’’  Ветерник Нови Сад,Новосадски пут 106,ПИБ 106813505, матични број 20685719 чија је понуда наш број 218 од 22.04.2014.године а ваш број 22.04.14. од 22.04.2014.године.

 

 Образложење

Наручилац је дана 10.04.2014.године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредностибр.200 у отвореном поступку ЈНМВ-06-1.1.3/2014 за набавку уља, мазива и антифриза, а дана   10.04.2014.године објавио је Позив за подношење понуда на Порталу Јавних набавки и интернет страници ЈКП”Моравац” Мрчајевци као и конкурсну документацију.

Комисија за Јавну набавку је након отварања приспелих понуда  спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај у којем предлаже да се уговор о набавци закључи са понуђачем   ”Viskol group doo” Ветерник Нови Сад под условима из понуде број 22.04.14. од 22.04.2014. годинеи предложеног модела уговора из приложене документације.  

 

ЈКП”Моравац”Мрчајевци

Д и р е к т о р

Драгица Вујанић