Одлука о додели уговора у отвореном поступку Јавне набавке мале вредности број ЈНМВ -02-1.1.5/2014

Наручилац:ЈКП”Моравац” Мрчајевци

ЈНМВ -02-1.1.5/2014

Број одлуке:153

Датум: 10.03.2014.године.

 

На основу члана 108.Закона о Јавним набавкама (СЛ.гл.Р.С.бр.124/2012 и извештаја комисије за Јавне набавке доносим

 

                                          О Д Л У К У

 

О додели уговора у отвореном поступку Јавне набавке мале вредности број ЈНМВ -02-1.1.5/2014 за набавку једног теренског возила .     Уговор се додељује понуђачу ”Аутогарант” Прељина,Чачак,

ПИБ 100892360,Матични број 063695588

 

                                        Образложење

 

Наручилац је дана 17.02.2014.године донео одлуку број 71 о покретању поступка јавне набавке мале вредности у отвореном поступку            број ЈНМВ-02-1.1.5/2014, а дана 20.02.2014 године објавио је Позив за подношење понуда на порталу Јавних набавки и интернет страници ЈКП”Моравац” Мрчајевци. Комисија за Јавне набавке је након отворања приспелих понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај у којем предлаже да се уговор о набавци једног теретног возила закључи са понуђачем ”Аутогарант” Прељина,Чачак под условима из понуде број 132/14 од 24.02.2014.године и предложеног модела уговора из конкурсне документације.

 

 

                                                                          ЈКП”Моравац”Мрчајевци

                                                                                  Д и р е к т о р

                                                                               Драгица Вујанић