Одлука о додели уговора у отвореном поступку Јавне набавке мале вредности број ЈНМВ -01-1.1.4/2014

Наручилац:ЈКП”Моравац”Мрчајевци

Јавнана набавка мале вредности ЈНМБ-01-1.1.4/2014

Број:105

Датум:25.02.2014

На основу члана 108.Закона о Јавним набавкама (СЛ.гл.Р.С.бр.124/2012) и извештаја за Јавну набавку доносим:

                                                      О Д Л У К У

О додели уговора у отвореном поступку Јавне набавке мале вредности број ЈНМВ -01-1.1.4/2014 за набавку резервних делова за водовод.

– За партију 1, набавка водоводног материјала, уговор се додељује ”Хидрокомерц” ДОО Лучани,Др.Драгише мишовића б.б ПИБ 101266668,матични број 0765135 чија је понуда број 33 од 18.02.2014.године.

-За партију 2. набавка сервисираних водомера уговор се додељује понуђачу ”Инса” А.Д. Земун,Тршћанска 21, ПИБ 100001693, матични број 07006357,чија је понуда број 22/7 од 19.02.2014.године.

 

                                                 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 07.02.2014.године донео одлуку о покретању поступка Јавне набавке мале вредности деловодни бр.55,за набавку резервних делова за водовод. На порталу Јавних набавфки и интернет страници ЈКП”Моравац’Мрчајевци,објавио је Позив за подношење понуда и конкурсну документацију за преметну јавну набавку број ЈНМВ-01-1.1.4/2014. дана 12.02.2014.године.

Комисија за Јавну набавку је након отварања приспелих  понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај у којем предлаже да се уговори о набавц закључе са понуђачима:

-За партију 1, набавка водоводног материјала са понуђачем”Хидрокомерц” Д.О.О.Лучани, под условима из из понуде број .33 и предложеног модела уговора из конкурсне документације.

-За партију 2, набавка сервисираних водомера са понуђачем ”Инса” А.Д. Земун, под условима из понуде број 22/7 и предложеног модела уговора из конкурсне документације. 

 

                                                                                             ЈКП”Моравац”Мрчајевци

                                                                                                Драгица Вујанић