Одлука о додели уговора у поступку Јавне набавке мале вредности број ЈНМВ-04-1.1.3/2015

Наручилац: ЈКП”Моравац” Мрчајевци

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ-04-1.1.3/2015

Број: 134

Датум: 04.03.2015.године

 

 

На основу члана 108. Закона о Јавним набавкама (Сл.гл.Р:С.бр.124/2012) и извештаја за Јавну набавку доносим:

О  Д   Л  У  К  У

 

О додели уговора у  поступку Јавне набавке мале вредности број ЈНМВ-04-1.1.3/2015 за набавку резервних делова за водовод.

–          За партију 1, набавка водоводног материјала, уговор се додељује ”Унипрогрес”ДОО Рума, Владимира Назора бб, ПИБ 101342134, матични број 08240841 чија је понуда број 25-02/15 од 25.02.2015.године.

–          За партију 2, набавка сервисираних водомера уговор се додељује понуђачу ”Вукас меринг”ДОО Батајница, Далматинскиг бригада бр.40,  ПИБ 100010054, матични број 17208543, чија је понуда број 16/2015 од 24.02.2015.године.

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 

Наручилац је дана 19.02.2015.године донео одлуку о покретању поступка Јавне набавке мале вредности деловодни бр.90, за набавку резервних делова за водовод. На порталу Јавних набавки и интернет страници ЈКП ”Моравац” Мрчајевци, објавио је Позив за подношење понуда и конкурсну документацију за предметну Јавну набавку број ЈНМВ-04-1.1.3/2015 дана 20.02.2015.године.

Комисија за Јавну набавку је након отварања приспелих понуда спровела  стручно оцењивање понуда и саставила извештај у којем  предлаже да се уговори о набавци закључе са понуђачима:

–          За партију 1, набавка водоводног материјала са понуђачем ”Унипрогрес” ДОО Рума, под условима из понуде број 25-02/15 и предложеног модела уговора из конкурсне документације.

–          За партију 2, набавка сервисираних водомера са понуђачем ”Вукас меринг” ДОО Батајница, под условима из понуде б рој 16/2015 и предложеног модела уговора из конкурсне документације.

ЈКП ”Моравац” Мрчајевци

        Драгица Вујанић

_______________________