Одлука о додели уговора у поступку јавна набавке број ЈНМВ-06-1.1.3/2014

УГОВОР

о Јавној набавци добара – уља, мазива и антифриза

 

Уговорене стране:

1. Јавно Комунално Предузеће « Моравац» Мрчајевци ПИБ 100483147, шифра делатности 3600, матични број 07298269, текући рачун 155-1280-50 Чачанска банка кога заступа директор Драгица Вујанић(у даљем тексту: наручилац) и

 

 

2. ВИСКОЛ ГРОП ДОО  из Ветерника 21 000 Нови Сад  

Улица:Новосадски пут бр.106   кога заступа  директор  Радивојевић Драган

  ПИБ: 106813505,матични број: 20685719,текући рачун:310-204807-93 NLBbanka.

                                            ( у даљем тексту :испоручилац добара)

 

Члан 1.

 Уговорне стране констатују:

-да је наручилац,на основу чл.39.Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“бр.124/12),спровео поступак јавне нававке мале вредности,( редни број набавке: ЈНМВ-06-1.1.3/2014).

 

Члан 2.

 2.1.Предмет уговора је набавка уља ,мазива и антифриза,а у свему према усвојеној понуди испоручиоца добра број 06-1.1.3/2014 од  22.04.2014.године која чини саставни део овог уговора и структура цене ( образац број 10 ). Количине исказане у спецификацији ( образац број 10 ) су наводи процењене годишње потребе, због чега наручилац задржава право измене у погледу датих количина.

Члан 3.

 

 3.1.Уговорену цену чине:

 -цена добара из клаузуле 2.1.овог уговора,без пореза на додату вредност у износу 217.710,20 динара и

-порез на додату вредност,тако да укупна уговорена цена износи 261.252,24 динара.

Члан 4.

 

   4.1.цена добара из клаузуле 3.1.овог уговора важи на дан испоруке и иста је фиксна до извршења уговора

 

Члан 5.

5.1.Наручилац се обавезује да у року од 15 ( петнаест) дана од дана испоруке добара и Службеног пријема исправно испостављеног рачуна изврши уплату на рачун испоручиоца добра бр.310-204807-93 код NLB banke.

 

Члан 6.

6.1.Испоручилац је дужан да испоручи добра из клаузуле 2.1.овог уговора сукцесивно,по позиву наручиоца,у року од 24 часа, према договореној динамици закључно са 31.12.2014.године

6.2.Добра која се испоручују морају бити фабрички нова, у оргиналном паковању на коме је јасно назначен тип, врста и количина робе и испоручена у згради ЈКП“Моравац“ Мрчајевци о трошку испоручиоца.

6.3.Испоручилац се обавезује да ће по извршеној испоруци испоставити  наручиоцу отпремнуну и рачун,на стварно испоручену количину и врсту робе,по јединичној цени одређене врсте робе из понуде коју је наручилац прихватио.

 

Члан 7.

7.1.Испоручилац се обавезује да испоручи добра из клаузуле 2.1.овог уговора у свему под условима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

7.2.Испоручилац гарантује квалитет испоручене робе одређен прописима о квалитету за ту врсту робе.

7.3.Квантитативни и квалитативни пријем испоручених добара вршиће се у просторијама  наручиоца.У случају да количина и квалитет не одговарају понуђеним,наручилац има право да одмах уложи реклемацију испоручиоцу.Испоручилац мора најкасније у року од 2 дана поступати по реклемацији.

7.4.Уколико испоручилац робе не поступи по реклемацији у року од два дана,наручилац може да раскине уговор.

 

Члан 8.

8.1.Ако испоручилац касни са испоруком робе више од два дана ,обавезан је да наручиоцу плати уговорену казну у  висини од 0,1% од вредности испоручене робе за сваки дан закашњења,а уколико укупна казна пређе износ од 5%  од укупе вредности испоручене робе,уговор се сматра раскунут.

 

Члан 9.

9.1.Уговор важи годину дана од дана потписивања уговорених страна.

 

Члан 10.

10.1.Овај Уговор може бити раскинут сагласном вољом уговорених стран али и неиспуњењем  или неизвршавањем преузетих обавеза једне од уговорених страна.

10.2.Отказни рок од 30 ( тридесет) дана тече од дана када једна уговорена страна достави другој писмено обавештење о раскуду Уговора

 

Члан 11.

11.1.Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора,уговорене стране ће покушати да реше споразумно.

11.2.Уколико спорови измеђи наручиоца и испоручиоца не буду решени споразумно,надлежан је  Привредни суд у Чачку.

11.3.На све што није регулисано клаузулама овог уговора,примениће се одредбе Закона о Облигационим односима

.

11.4.Овај уговор је сачињен у 6 ( шест) истоветних примерака,од којих 4 ( четири ) задржава наручилац,а 2 ( два ) испоручилац добара.

11.5.Уговорене стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

 

 

 

                                                                                                          Наручилац                                                     

   

                                                                                       ЈКП „ Моравац“ Мрчајевци