Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке број ЈНМВ-05-1.1.8/2014 за партије 4 – 7

На основу члана 108 Закона о јавним набавкама (СЛ.Гласник РС број 124/12) Директор ЈКП”Моравац” Мрчајевци доноси:

ОДЛУКУ

о додели уговора

 

На основу спроведеног поступка јавне набавке (набавка резервних делова за потребе возила и грађевинске механизације) обликована у 12 партија по одлуци о покретању поступка јавне набавке број ЈНМВ-05-1.1.8/2014 закључују се уговори са следећим понуђачима:

1.Партија -4

Предузеће ”Интер Бела” ДОО ул. Обилићева 20/30 Чачак  у свему према понуди бр.224 од 22.04.2014. године у укупном износу од 59.780,00 без ПДВ.а односно 71.736,00 са ПДВ-ом.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 03.03.2014. донео одлуку о покретању поступка јавне набавке број ЈНМВ-05-1.1.8/2014 Процењене вредности 900.000,00 динара а предвиђена средства за ПАРТИЈУ-4 су 70.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.

Конкурсна документација је објављена на порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца.

Приспеле понуде су обрађене и стручно оцењене записником број 246 од 28.04.2014. који је саставни део ове одлуке.

 

2.Партија -5

Предузеће ”Интер Бела” ДОО ул. Обилићева 20/30 Чачак  у свему према понуди бр.224 од 22.04.2014. године у укупном износу од 39.314,00 без ПДВ.а односно 47.176,80 са ПДВ-ом.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 03.03.2014. донео одлуку о покретању поступка јавне набавке број ЈНМВ-05-1.1.8/2014 Процењене вредности 900.000,00 динара а предвиђена средства за ПАРТИЈУ-5 су 70.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.

Конкурсна документација је објављена на порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца.

Приспеле понуде су обрађене и стручно оцењене записником број 246 од 28.04.2014. који је саставни део ове одлуке.

 

3.Партија -6

Предузеће ”Интер Бела” ДОО ул. Обилићева 20/30 Чачак  у свему према понуди бр.224 од 22.04.2014. године у укупном износу од 62.506,00 без ПДВ.а односно 75.007,20 са ПДВ-ом.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 03.03.2014. донео одлуку о покретању поступка јавне набавке број ЈНМВ-05-1.1.8/2014 Процењене вредности 900.000,00 динара а предвиђена средства за ПАРТИЈУ-6 су 70.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.

Конкурсна документација је објављена на порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца.

Приспеле понуде су обрађене и стручно оцењене записником број 246 од 28.04.2014. који је саставни део ове одлуке.

 

4.Партија -7

Предузеће ”Интер Бела” ДОО ул. Обилићева 20/30 Чачак  у свему према понуди бр.224 од 22.04.2014. године у укупном износу од 11.534,00 без ПДВ.а односно 13.840,00 са ПДВ-ом.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 03.03.2014. донео одлуку о покретању поступка јавне набавке број ЈНМВ-05-1.1.8/2014 Процењене вредности 900.000,00 динара а предвиђена средства за ПАРТИЈУ-7 су 50.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.

Конкурсна документација је објављена на порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца.

Приспеле понуде су обрађене и стручно оцењене записником број 246 од 28.04.2014. који је саставни део ове одлуке.

 

Одговорно лице наручиоца је прихватило предлоге  комисије за јавне набавке о избору најповољних понуда, те је на основу законских овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се понуда број 224 од 22.04.2014. године понуђача ”Интер Бела” ДОО за партије 4,5,6 и 7. бира као најповољније , а уговор закључује са изабраним понуђачем.

 

На основу свега изнетог решено као у диспозитиву.

 

Мрчајевци 28.04.2014. године

 

Одговорно лице наручиоца

Директор

Драгица Вујанић