Одлука о обустави поступка јавне набавке велике вредности број ЈН-01-03-BB/2013

Наручилац:ЈКП”Моравац”Мрчајевци

Адреса: 32210 Мрчајевци

Број одлуке:131

Датум 03.07.2013.године

 

На основу члана 109. Закона о Јавним набавкама( Сл.гл.Р.С.број 124/2013 и извештаја о стручној оцени понуда комисије за јавне набавке доносим

 

О Д Л У К У

 

О обустави поступка јавне набавке велике вредности број ЈН-01-03-BB/2013 за рад возила и грађевинске механизације на одржавању општинских и некатегорисаних путева.

 

 О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наручилац је дана 27.05.2013.године донео Одлуку о покретању поступка Јавне набавке велике вредности у отвореном поступку.

–          Редни број јавне набавке је ЈН-01-03-BB/2013.

–          Предмет јавне набавке је рад возила и механизације на одржавању општинских и некатегорисаних путева Града Чачака.

–          Укупна процењена вредност јавне набавке без пореза на додату вредност износи 7.000.000,00 динара а финансираће се из сопствених средстава са конта 5399 према усвојеном финансијском плану предузећа.

За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу Јавних набавки и интернет страници  www.jkpmoravac.rsдана 31.05.2013.године и СЛ.Гласнику Р.С. број   51    од   12.06.2013 године.

У року за подношење понуда достављене су две понуде:

1.”Градитељ-инжењеринг” Београд чија је понуда одбачена у складу са чланом 106 тачка 1. Закона о Јавним набавкама Сл.гл.Р.С.бр.124/2013 и

2.Д.О.О.”Транспорт” Придворица, Чачак чија је понуда не прихватљива јер је понуђена цена значајно виша (30.35%) од процењене вредности радова предметне јавне набавке .

Сходно наведеним објективним разлозима обуставља се предметни поступак јавне набавке, али ће се исти у наредном периоду поновити.

 

 

                                                                                       ЈКП”Моравац” Мрчајевци

                                                                                             Д и р е к т о р

                                                                                       _________________________

                                                                                          Горан Видојевић