Одлука о обустави поступка јавне набавке ЈНВВ-02-1.1.2-2015

Одлука о обустави поступка јавне набавке

                 ЈНВВ-02-1.1.2-2015-Јавна набавка горива за моторна возила

НАРУЧИЛАЦ: ЈКП МОРАВАЦ

АДРЕСА:Милоја Стојановића бб,32210 Мрчајевци

Интернет страницаwww.jkpmoravac

Врста поступка јавне набавке:отворени поступак

Врста предмета:добра

Број примњених понуда:

Није приспела ниједна понуда.

Разлог за обуставу поступка:

На основу члана 52. и 60. Закона о Јавним набавкама (« Сл.гл.РС бр.124/12)  и Одлуком о покретању поступка бр.69 од 05.02.2015.године  ЈКП « Моравац» Мрчајевци   упутило је: Позив за подношење понуда  за јавну  набавку моторног горива –општи речник набавки: 09134200 .

Рок за подношење понуда је наведен је на Порталу јавних набавки :11.03.2015 године до 12.00 часова.Како до тог рока наручилац није добио ниједну понуду одлучило је да објави на Порталу јавних набавки нову Јавну набавку 13.03.2015.године .

Процењена вредност јавне набавке:4.990.000,00 динара

Када це поступак бити поново спроведен:

 Поступак  ће бити поново објавњен на Порталу јавних набавки: 13.03.2015.године

 

 

  Мрчајевци,13.03.2015                                ЈКП»Моравац» Мрцајеци