Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности ЈНМВ-05-1.1.8-2014

На основу члана 109.Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник бр.124 /2012) директор ЈКП „ Моравац“ Мрчајевци доноси :

 

                                                                ОДЛУКУ  

 О обустави поступка јавне набавке мале вредности –ЈНМВ-05-1.1.8-2014- набавка резервних делова за потребе возила и грађевинске механизације-за партије :

-партија 1 –резервни делови за Лада-Нива

– партија 2 –резервни делови за Поли

-партија 3 –резервни делови за Дачија

 

                                                                   О б р а з л о ж е њ е

1.        Позив за достављање понуда:

 

У   складу са чл.39. Закона о јавним набавкама, Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр.05, је дана 07.052014. године, објављен на Порталу јавних набавки и Интернет адреси наручиоца www.jkpmoravac.rs, а истовремено је позив упућен директно  телефинским путем и електронском поштом (поштом/телефонским путем/електронском поштом–

 

навести начин),следећим потенцијалним понуђачима:

 

 

1.      ДЕЛМАКС ЧАЧАК

 

2.      ЕУРО 07  ЧАЧАК

3.     Екса доо Београд

Рок за достављање понуда утврђен је позивом за достављање понуда био је закључно са  25.07.2014. године до 11 часова.

 

 

На основу спроведеног поступка јавне набавке- јнмв-05-118/20114 ( набавка резервних делова за потребе возила и грађевинске механизације) обликована у 03 партија  ,процењене вредности  60.000,00 динара  обуставља  се поступак за следеће партије:

-партија 1 –резервни делови за Лада-Нива

– партија 2 –резервни делови за Поли

-партија 3 –резервни делови за Дачија

У ЗАКОНСКОМ РОКУ НИКО ОД ПОНУЂАЧА НИЈЕ ПОДНЕО ПОНУДУ  ЗА СЛЕДЕЋЕ ПАРТИЈЕ:

–  партија 1 –резервни делови за Лада Нива

– партија 2 –резервни делови за Поли

-партија 3 –резервни делови за Дачија

Конкурсна документација је објављена на портаку јавних набавки и на интернет страници наручиоца  11.07..2014.године.

 

На основу горе наведеног донешено је као у диспозитиву

  У Мрчајевцима, 28.07.2014                                                  ЈКП „ Моравац“Мрчајевци

                                                                                                                  Директор:

                                                                                                            Драгица   Вујанић