Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности –ЈНМВ-01-1.1.4-2015

ЈКП „ МОРАВАЦ“

МОЛОЈА СТОЈАНОВИЋА ББ

32212 МРЧАЈЕВЦИ

БРОЈ: 104

 

 

На основу члана 109.Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник бр.124 /2012) директор ЈКП „ Моравац“ Мрчајевци доноси :

 

                                                     О  Д Л У К У

О обустави поступка јавне набавке мале вредности –ЈНМВ-01-1.1.4-2015- набавка резервних делова за потребе возила и грађевинске механизације-за партије :

                – партија 1 –резервни делови за Лада-Нива

                – партија 3 –резервни делови за Дачија

         – партија 10 –резервни делови за прикључне машине

         – партија 11 –резервни делови за ИЦБ

         – партија 12 –резервни делови за пнеуматици

 

 

                                                    О б р а з л о ж е њ е

На основу спроведеног поступка јавне набавке– јнмв-01-1.1.4-2015 ( набавка резервних делова за потребе возила и грађевинске механизације) обликована у 13 партија ,процењене вредности 1.000.000,00 динара обуставља се поступак за следеће партије:

-партија 1 –резервни делови за Лада-Нива,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,40.000,00-процењена вредност

-партија 3 –резервни делови за Дачија.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,20.000,00– процењена вредност

– партија 10 –резервни делови за прикључне машине,,,,,,,30.000,00– процењена вредност

– партија 11 –резервни делови за ИЦБ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,100.000,00– процењена вредност

– партија 12 –резервни делови за партију – пнеуматици 400.000,00– процењена вредност

Конкурсна документација је објављена на порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

У ЗАКОНСКОМ РОКУ НИКО ОД ПОНУЂАЧА НИЈЕ ПОДНЕО ПОНУДУ ЗА СЛЕДЕЋЕ ПАРТИЈЕ:

-партија 1 –резервни делови за Лада-Нива

-партија 3 –резервни делови за Дачија

– партија 10 –резервни делови за прикључне машине

Конкурсна документација је објављена на портаку јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

ПОНУДЕ ОДБИЈЕНЕ:

За партију 11- резервни делови за ИЦБ ,процењене вредности 100.000,00

ПоднешенЕ СУ ДВЕ понуде:

понуђач: ПД ГРОУП ЕНИГМА МС ДОО КРУШЕВАЦ

Увидом у тендерску документацију понуђача ПД ГРОУП ЕНИГМА МС ДОО КРУШЕВАЦ доо

За партију 11 –резервни делови за ИБЦ понућена цена ( 220.640.00) је већа од процењене вредности

-понућач:ПРЕМИЕР АС НОВИ САД

Увидом у тендерску документацију понуђача ПРЕМИЕР АС НОВИ САД

За партију 11 –резервни делови за ИБЦ понућена цена ( 320.163.,55)је већа од процењене вредности

За партију 12-пнеуматици,процењене вредности 400.000,00 динара

Подношене су четири понуде:

-понуђач:CONSORS AGRAR доо НОВИ САД

Увидом у тендерску документацију понуђача CONSORS AGRAR доо НОВИ САД

За партију 12 –пнеуматици понућена цена ( 1.019.906,00)је већа од процењене вредности

-понуђач:ГУМИМПЕКС ДОО БЕОГРАД

Увидом у тендерску документацију понуђача ГУМИМПЕКС ДОО БЕОГРАД доо НОВИ САД

За партију 12 –пнеуматици понућена цена ( 796.960,00)је већа од процењене вредности .

 

понуђач: ПД ГРОУП ЕНИГМА МС ДОО КРУШЕВАЦ

Увидом у тендерску документацију понуђача ПД ГРОУП ЕНИГМА МС ДОО КРУШЕВАЦ

За партију 12 –пнеуматици понућена цена ( 819.000,00) је већа од процењене вредности .

 

понуђач:ЧАЈКА М ДОО ЧАЧАК

Увидом у тендерску документацију понуђача ЧАЈКА М ДОО ЧАЧАК

За партију 12 –пнеуматици понућена цена ( 733.688,00) је већа од процењене вредности .

 

На основу горе наведеног донешено је као у диспозитиву

 

У Мрчајевцима,24.02.2015.                                                    ЈКП „ Моравац“Мрчајевци

                                                                                                                  Директор:

                                                                                                        Драгица Вујанић