Одлука ообустави поступка јавне набавке мале вредности ЈНМВ-01-1.1.4-2015

На основу члана 109.Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник бр.124 /2012) директор ЈКП „ Моравац“ Мрчајевци доноси :

 

                                                     О  Д Л У К У

О обустави поступка јавне набавке мале вредности –ЈНМВ-01-1.1.4-2015- набавка резервних делова за потребе возила и грађевинске механизације-за партију :

               

         – партија 12 –резервни делови за пнеуматици

 

 

                                                    О б р а з л о ж е њ е

На основу спроведеног поступка јавне набавке– јнмв-01-1.1.4-2015 ( набавка резервних делова за потребе возила и грађевинске механизације) обликована у 4 партија ,процењене вредности 560.000,00 динара обуставља се поступак за следеће партије:

– партија 12 –резервни делови за партију – пнеуматици 400.000,00– процењена вредност

Конкурсна документација је објављена на порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

За партију 12-пнеуматици,процењене вредности 400.000,00 динара

Подношене су четири понуде:

-понуђач:19 decembar  доо Пријепоље

Увидом у тендерску документацију понуђача  „ 19 децембар“ доо Пријепоље

За партију 12 –пнеуматици понућена цена ( 546.920,00)је већа од процењене вредности

-понуђач:ГУМИМПЕКС ДОО БЕОГРАД

Увидом у тендерску документацију понуђача ГУМИМПЕКС ДОО БЕОГРАД

За партију 12 –пнеуматици понућена цена ( 438.148,00)је већа од процењене вредности .

 

понуђач: ПД ГРОУП ЕНИГМА МС ДОО КРУШЕВАЦ

Увидом у тендерску документацију понуђача ПД ГРОУП ЕНИГМА МС ДОО КРУШЕВАЦ

За партију 12 –пнеуматици понућена цена ( 453.400,00) је већа од процењене вредности .

 

понуђач:Обнова доо Краљево

Увидом у тендерску документацију понуђача ЧАЈКА М ДОО ЧАЧАК

За партију 12 –пнеуматици понућена цена ( 564.600,00) је већа од процењене вредности .

 

На основу горе наведеног донешено је као у диспозитиву

 

У Мрчајевцима,24.03.2015.                                                    ЈКП „ Моравац“Мрчајевци

                                                                                                                  Директор:

                                                                                                        Драгица Вујанић