Одлука о обустави поступка јавне набавке JNMV-01-1.1.4/2015

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник бр.124/2012) директор ЈКП ”Моравац” Мрчајевци доноси:

 

 

О  Д  Л  У  К  У

 

О обустави поступка јавне набавке мале вредности – ЈНМВ-01-1.1.4/2015- набавка резервних делова за потребе возила и грађевинске механизације  – за партију:

 

–       партија 10 – резервни делови за прикључне машине

 

О б р а з л о ж е њ е

 

На основу спроведеног поступка јавне набавке – ЈНМВ-01-1.1.4/2015- (набавка резервних делова за потребе возила и грађевинске механизације) обликована у 2 парије, процењене вредности 430.000,00 динара обуставља се поступак за следећу партију:

 

-партија 10 – резервни делови за прикључне машине – 30.000,00 процењена вредност

 

Конкурсна документација је објављена на порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

 

За партију 10 – резервни делови за прикључне машине, процењене вредности 30.000,00 динара

 

Подношена је једна понуда:

 

-понуђач: ”19. децембар” д.о.о. Пријепоље

Увидом у тендерску документацију понуђача ”19. децембар” д.о.о. Пријепоље

За партију 10 – резервни делови за прикључне машине, понуђена цена (278.900,00) је већа од процењене вредности

 

На основу горе наведеног донешено је као у диспозитиву

 

 

                                                                                              ЈКП ”Моравац” Мрчајевци

                                                                                                          Д и р е к т о р

                                                                                                     Драгица Вујанић