Одлукао обустави поступка јавне набавке бр. ЈНМВ-05-1.1.8-2014

ЈКП „ МОРАВАЦ“

МОЛОЈА СТОЈАНОВИЋА ББ

32212 МРЧАЈЕВЦИ

БРОЈ: 247/1-2014

 

На основу члана 109.Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник бр.124 /2012) директор ЈКП „ Моравац“ Мрчајевци доноси :

 

ОДЛУКУ  

 О обустави поступка јавне набавке мале вредности –ЈНМВ-05-1.1.8-2014- набавка резервних делова за потребе возила и грађевинске механизације-за партије :

-партија 1 –резервни делови за Лада-Нива

– партија 2 –резервни делови за Поли

-партија 3 –резервни делови за Дачија

– партија 8 –резервни делови за Скип

– партија -9 –резервни делови за Трактор Белорус

– партија 10 –резервни делови за прикључне машине

– партија 11 –резервни делови за  ИЦБ

 

                                                                   О б р а з л о ж е њ е

 

На основу спроведеног поступка јавне набавке- јнмв-05-118/20114 ( набавка резервних делова за потребе возила и грађевинске механизације) обликована у 12 партија  ,процењене вредности 900.000,00 динара  обуставља  се поступак за следеће партије:

-партија 1 –резервни делови за Лада-Нива

– партија 2 –резервни делови за Поли

-партија 3 –резервни делови за Дачија

– партија 8 –резервни делови за Скип

– партија 10 –резервни делови за прикључне машине

– партија 11 –резервни делови за  ИЦБ

– партија 12 –резервни делови за  партију – пнеуматици 

 

Конкурсна документација је објављена на портаку јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

У ЗАКОНСКОМ РОКУ НИКО ОД ПОНУЂАЧА НИЈЕ ПОДНЕО ПОНУДУ  ЗА СЛЕДЕЋЕ ПАРТИЈЕ:

-партија 1 –резервни делови за Лада-Нива

– партија 2 –резервни делови за Поли

-партија 3 –резервни делови за Дачија

– партија 8 –резервни делови за Скип

– партија 10 –резервни делови за прикључне машине

– партија 11 –резервни делови за  ИЦБ

Конкурсна документација је објављена на портаку јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

 

За партију 9- резервни делови за Трактор Белорус ,процењене вредности 30.000.00

Поднешена је једна понуда од понуђача : ЕКСА ДОО БЕОГРАД.

Увидом  у тендерску документацију понуђача  „ Екса“ доо на страни 9-остала обавештења понуђач није доставио изјаву да приликом састављања понуде су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,запошљавању и условима рада,заштити животне средине као и да је носилац права интелектуалне својине.

 За партију  12 –резервни делови за  партију – пнеуматици  процењене вредности 370.000,00

Поднешена је једна понуда од понуђача : ЧАЈКА- М  ЧАЧАК

Увидом  у тендерску документацију понуђача  ЧАЈКА -М  ЧАЧАК-понуда се одбија као неприхватљива из разлога што понуђена цена износи 376.312,00 динара  и прелази процењену вредност  из поступка која износи 370.000,00 динара.

На основу горе наведеног донешено је као у диспозитиву.

 

 

  У Мрчајевцима,28.04.2014.                                                    ЈКП „ Моравац“Мрчајевци

                                                                                                                  Директор:

                                                                                                            Драгица   Вујанић