ОДЛУКA o додели уговора у отвореном поступку jавне набавке број ЈН – 04 – 05 МБ/2013

Наручилац:ЈКП”Моравац” Мрчајевци Број ЈН-04-05-МB/2013 Број одлуке: 396 Датум: 25.11.2013.године.     На основу члана 108.Закона о Јавним набавкама (СЛ.гл.Р.С.бр.124/2012 и извештаја комисије за Јавне набавке доносим                                             О Д Л У К У   О додели уговора у отвореном поступку Јавне набавке мале вредности број ЈН – 04 – 05 МБ/2013) за набавку два снежна плуга и једног посипача ризле и соли. Уговор се додељује понуђачу ’’RASCO SR’’ Д.О.О .Београд, улица Устаничка 128/Б ПИБ 106753028, матични број 20673940 чија је понуда број 379 од 18.11.2013.године.                                           Образложење   Наручилац је дана 29.10.2013.године донео одлуку број 347/А о покретању поступка јавне набавке мале вредности у отвореном поступку број ЈН – 04 – 05 – МВ/2013, а дана 1.11.2013. године објавио је Позив за подношење понуда на порталу Јавних набавки и интернет страници ЈКП”Моравац” Мрчајевци. Комисија за Јавне набавке је након отворања приспелих понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај у којем предлаже да се уговор о набавци два снежна плуга и једног посипача ризле и соли закључи са понуђачем ”RASCO SR” Д.О.О. Београд под условима из понуде број 379 од 18.11.2013.године и предложеног модела уговора из конкурсне документације.                                                                               ЈКП”Моравац”Мрчајевци                                                                                   Д и р е к т о р                                                                                Горан Видојевић