10.05.2013 Одлука о усвајању плана јавних набавки

Јкп „Моравац“Мрчајевци

Милоја Стојановића бб

Датум: 10.05.2013

 

На основу члана 51.став 1.Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012),Правилника о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки („ Службени гласник Републике Србије „ број 29/2013),Статута Јавног Комуналног предузећа Моравац  и Програма пословања ЈКП „ Моравац“ Мрчајевци за 2013 годину,Управни одбор на 6седници одржаној дана  10.05.2013.године  донео је :

О Д Л У К У

1.Усваја се ПЛАН НАБАВКИ ЈКП „МОРАВАЦ“ Мрчајевци за 2013.годину.

2.План набавки за 2013.годину,произлази из Програма пословања ЈКП“Моравац“ Мрчајевци за 2013.годину .

3.Укупно предвиђена средства за набавке за 2013 .годину износе  33.634.148,00  (сопствена средства  23.856.776,00 и  средства оснивача 9.777.372,00).

4.План набавки за 2013.годину износи 32.734.148,00 динара и чине га :

-Добра   14.400.000,00 ( сопствена средства 14.000.000,00).

-Услуге 3.756.776,00 ( сопствена средства 2.456.776,00 и средства оснивача 1.300.000,00 динара).

-Радови 15.477.372,00 ( средства оснивача 8.477.372,00 и сопствена средства 7.000.000,00 динара).

5.План набавки за 2013.годину обухвата и набавке на које се Закон не примењује.

6.За извршење плана набавки за 2013.годину,одговоран је директор предузећа ЈКП“Моравац“Мрчајевци.

7.Саставни део ове одлуке је План набавки за 2013.годину.

 

 

         Председник Управног одбора

   Небојша Милетић