Обаштење о закљученом уговору јавне набавке број ЈНМВ-01-1 1 4-2015 по партијама 2,4,5,6,9,13

УГОВОР

о Јавној набавци добара – резервних делова за возила и грађевинску механизацију Партијe 2,4,5,6,9,13

 

Уговорене стране:

1. Јавно Комунално Предузеће”Моравац”Мрчајевци ПИБ: 100483147, шифра делатности 3600, матични број:07298269, текући рачун 155-1280-50 Чачанска банка кога заступа директор Драгица Вујанић (у даљем тексту: наручилац) и

 

2.”19 Децембар”доо,изПријепоља улица: Рада Дробњака бр.бб когазаступадиректорВељко Крезовић,ПИБ:100808057 ,матичниброј:07845189, текућирачун: 180-5121210009180-25

 

УГОВОР ПАРТИЈА 2

УГОВОР ПАРТИЈА 4

УГОВОР ПАРТИЈА 5

УГОВОР ПАРТИЈА 6

УГОВОР ПАРТИЈА 9

УГОВОР ПАРТИЈА 13