Одлука о организовању рада у ЈКП”Моравац” Мрчајевци за време трајања ванредног стања

На основу Одлуке Владе Републике Србије о проглашењу ванредног стања (”Сч-Гл.РС”, број 29/20 15.03.2020.госдине, Уредбе о организовању рада послодавца за време ванредног стања (”Сл.Гл.РС”, број 31/20 од 16.03.2020.године), Закључка Владе РС о обустави рад шалтера број 53-2561/2020 од 16.03.2020. године и Наредбе Градског штаба за ванредне ситуације града Чачка,

Директор ЈКП ”Моравац” Мрчајевци донео је:

О Д Л У К У

о организовању рада у ЈКП”Моравац” Мрчајевци

за време трајања ванредног стања

ЈКП ”Моравац” Мрчајевци за време ванредног стања од 17.03.2020.године организован је на следећи начин:

I

Шалтери за наплату услуга и непосредан рад са странкама су затворени.

            Контакт телефони, мејл адресе путем којих се може успоставити комуникација и добити све потребне информације везане за рад предузећа налазе се на интернет страници www.jkpmoravac.rs  и инстакнути су на улазним вратима објеката предузећа.

            Како би се осигурала дневна комуникација са надлежним службама и корисницима услуга  који нису у могућности да користе електронске видове комуникације организована су дневна дежурства запослених у седишту предузећа у улици Милоја Стојановића бб, сваког радног дана у периоду од 10-14h.

            Сва обавештења и упутства о промени режима рада биће благовремено истакнута на сајту предузећа и улазним вратима предузећа и  објекта радних једина Пијаца и Гробље.

II

Рад запослених, где год је то могуће организован је од куће

            У циљу превенције и спречавања ширења вируса за запослене у стручним службама где природа посла то дозвољава и где год је то технички могуће (финансије, рачуноводство, правни послови, кадровски и др.) организован је рад од куће, а према предлогу руководиоца радних јединица и служби.

Одлажу се све активности типа службена путовања у земљи и иностранству, одржавање пословних састанака окупљањем запослених у једној просторији и остали скупови запослених, до даљњег.

Радници који обвљају послове на одржавању хигијене пословних просторија – објеката предузећа (кафе кујне, санитарни чворови) обављаће рад у складу са планом, а ради обезбеђивања посебних и ванредних мера које се односе на хигијенску сигурност објекта и лица у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести.

            Општим мерама заштите обухваћени су и опрема и средства за рад (возила, алати, уређаји).

            Врсту мера, време предузимања, врсту средстава, контролу примене мера и друге активности прописује и спроводи лице за безбедност и здравље на раду.

Одуство са рада запосленима који не могу због природе посла да обављају рад од куће, пре свега радницима који припадају првој групи ризика (старији од 60 година, дијабетичари и др) одобрава се у виду:

  1. коришћење слободних дана по основу зарађених сати (прековремени рад);
  2. коришћење преосталог дела неискоришћеног годишћњег одмора за 2019.годину;
  3. коришћење првог дела годишћег одмора за 2020.годину.

III

Сви запослени, који су у непосредном контакту са другим лицима дужни су да се у просторијама предузећа придржавају свих прописаних здравствено-хигијенских мера заштите уз коришћење адекватних заштитних материјала и средстава (рукавице, маске за лице, дезинфекциона средства и др.), као и да се придржавају свих упутстава, захтева и одлука Градског штаба за ванредне ситуације у граду Чачку, надлежних министарстава и других државних органа у вези ове епидемије.

Посебну бригу предузеће је посветило радницима који обављају делатности од општег интереа-отклањање кварова на водоводној мрежи, уклањање комуналног отпада, чишћење и одржавање јавних површина, а ради обезбеђивања услова за њихово обављање у континуитету.

                                                                                                                      Д и р е к т о р

                                                                                                                 Јаћимовић Миодраг

Ову одлуку објавити на сајту предузећа и истаћи на улазним вратима објеката предузећа  и радних јединица Пијаца и Гробље.