Јавна набавка број ЈНМВ-01-1.1.4/2015

1.ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

1.1   Подаци о наручиоцу

               Назив наруциоца: ЈКП „Моравац“

               Адреса: милоја Стојановића бб,32210 Мрчајевци

               Пиб: 100483147

               Матични број: 07298269

               Шифра делатности : 3600

               Број рачуна: 155-1280-50

               Интернет адреса: www.jkpmoravac.rs

                       

1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке:

              Јавна набавка добара спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са чланом 39.Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“,бр.29/13,31/13 и 33/13) и Одлуком о покретању поступка број 171 од 18.03.2015. године

 

       1.3. Предмет јавне набавке:

                Предмет јавне набавке je:

–       Партија 10. резервни делови за прикључне мапине (епохе, раонике, посипач и кранску косилицу)

–       Ознака из општег речника набавке:  343200000

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА