Јавна набавка број: ЈНMВ-04-1.1.3/2015

На oснову члана 57, и 60. а у вези са чланом 39. Закона о Јавним набавкама (Сл.гл.РС.бр.124/12) ЈКП ”Моравац” Мрчајевци објављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1.      Редни број јавне набавке је ЈНМВ-04-1.1.3/2015

2.      Предмет јавне набавке је набавка добра РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ПОТРЕБЕ ВОДОВОДА-39370000-Водоводни материјал

3.      Врста поступка:отворени поступак обликован у две партије .

4.      Укупна процењена вредност јавне набавке без пореза на додату вредност износи 2.500.000,00динара, (за партију 1.600.000,00 а за партију 900.000,00 динара)  а средства су обезбеђена у Финансијском плану на конту 5122-6.

5.      Конкурсна документација ће бити припремљена у року од 5. дана од дана доношења одлуке о покретању поступка. Позив за подношење понуда биће постављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

6.      Рок за подношење  понуда је 10. дана од објављивања до 12.00часова, а понуде ће се отварати  02.03.2015 након истека рока за достављање понуда у 13.00часова. Одлука о додели уговора биће донета у року до 5 дана од дана отварања понудаа Уговор о јавној набавци ће бити закључен у року од 5дана од дана  када се стекну законски услови.

 

ПРЕУЗМИТЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

ПРЕЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ