Јавна набавка број: ЈНВВ-03-1.1.1/2015

На oснову члана 57, и 60. а у вези са чланом 39. Закона о Јавним набавкама (Сл.гл.РС.бр.124/12) ЈКП ”Моравац” Мрчајевци објављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1.1.Подаци о наручиоцу

Назив наруциоца: ЈКП „Моравац“

Адреса: Милоја Стојановића бб,32210 Мрчајевци

Пиб: 100483147

Матични број: 07298269

Шифра делатности : 3600

Број рачуна: 155-1280-50

Интернет адреса:www.jkpmoravac.rs

 

1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке:Јавна набавка добара спроводи се у отвореном поступку јавне набавке велике вредности у складу са чланом 52. и 60.  Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“,бр.124/12)  и Одлуком о покретању поступка број 80 од 18.02.2015.године.

1.3. Предмет јавне набавке:Предмет јавне набавке је набавка добра – електричне енергије називи и ознака из општег речника набавки:093100000 – електрична енергија.

1.4. Критеријум за доделу уговора;Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.Уколико се појаве понуђачи са истом ценом,биће изабран понуђач чија је понуда прва стигла.

1.5. Начин преузимања конкурсне документације

Сва заинтересована лица конкурсну документацију могу лично преузети на адреси наручиоца– ЈКП „Моравац“ ул.Милоја Стојановића бб ,32210 Мрчајевци уз овлашћење за преузимање конкурсне документације.

Конкурсна документација се може преузети и на интернет адреси наручиоца и Порталу јавних набавки.

 

ПРЕУЗМИТЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

ПРЕЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА