Јавна набавка број: ЈНВВ-02-1.1.2/2015

На основу члана 52, и 60. Закона о Јавним набавкама (Сл.гл.РС.бр.124/12) ЈКП ”Моравац” Мрчајевци објављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1.1.Подаци о наручиоцу

Назив наруциоца: ЈКП „Моравац“

Адреса: Милоја Стојановића бб,32210 Мрчајевци

Пиб: 100483147

Матични број: 07298269

Шифра делатности : 3600

Број рачуна: 155-1280-50

Интернет адреса:www.jkpmoravac.rs

email:dragica.vujanic.moravac@gmail.com

 

1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Јавна набавка добара спроводи се у поступку јавне набавке велике вредности у складу са чланом 52 и 60.Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“,бр.124/12 и Одлуком о покретању поступка број 69 д 05.02.2015.године.

 

1.3. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке је набавка моторног горива називи и ознака из општег речника набавки:09134200 — моторно горивo.

 

1.4. Критеријум за доделу уговора

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

 

ПРЕУЗМИТЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ